پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
سارا اسداللهی بابلی [پدیدآور اصلی]، امیدرضا معروضی[استاد راهنما]، علیرضا احمدی فرد[استاد مشاور]
چکیده: با رشد روز افزون تقاضا برای برقراری ارتباط مطمئن و پرسرعت به منظور انتقال داده های صوتی و تصویری با حجم بالا بین کاربران مختلف و بصورت بی سیم، مطالعات گسترده ای روی سیستمهای ادغام تقسیم فرکانسی متعامد (OFDM) در حال انجام می باشد. در سیستمهای ادغام تقسیم فرکانسی متعامد (OFDM) تحت کانال های محوشونده، تخمین کانال با ارسال سمبول های راهنما با الگوهای متفاوت انجام می پذیرد. تخمین کانال مدل شانه-ای با داده های راهنما شامل دو مرحله است. ابتدا، کانال در فرکانس های داده های راهنما با استفاده از روش کمترین مربعات (LS) تخمین زده می شود و سپس درون-یابی ضرایب کانال در زیر حامل های داده های راهنما برای به دست آوردن پاسخ کانال در زیرحامل های داده با استفاده از روشهای مختلف انجام می گیرد. در این پایانامه می خواهیم روش متفاوتی را در تخمین کانال سیستمهای OFDMمبتنی بر داده های راهنما نشان می دهیم. در این پایان نامه از یک تخمین گر دو بعدی که مبتنی بر ارسال نماد های راهنما است استفاده می شود که هدف از این کار کاهش احتمال خطا در شرایط محوشدگی با ارسال الگوهای مختلف داده های راهنما می باشد و در نهایت هدف اصلی آن تخمین کانال در دو حوزه زمان و فرکانس می باشد. بنابراین ابتدا پاسخ فرکانسی کانال در تعدادی از زیر حاملها با درون یابی در حوزه زمان تخمین زده می شود و سپس با استفاده از این تخمین ها و پاسخ فرکانسی کانال در تمام فرکانس ها بدست خواهد آمد. بدین ترتیب با ارسال تعداد داده های راهنمای کمتر تخمین کانال دقیق تری بدست خواهد آمد همچنین مقایسه ای بین این روش با روش درون یابی فیلتر وینر و روش تخمین با داده های متغیر با درون یابی خطی و Splin انجام گرفته است که نتایج آن در این پایان نامه آمده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستمهای ادغام تقسیم فرکانسی متعامد (OFDM) #تخمین کانال با ارسال سمبول

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)