پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع دکتری > سال 1394
پدیدآورندگان:
محمد چرخگرد [پدیدآور اصلی]، محمد حدادظریف[استاد راهنما]
چکیده: در این رساله طراحی و پیاده سازی تخمینگر حالت مقاوم به روش فازی-تطبیقی برای سیستم‌ دینامیکی ارایه شده است. برای این منظور، مدل دینامیکی خطی عمومی برای سیستم ارایه می‌شود که در آن برخی از متغیرهای سیستم، آزاد هستند. چنین متغیرهای آزاد در مدل‌سازی سیستم‌های غیر خطی، متغیر با زمان و یا به عبارتی دیگر وابسته به حالت‌های سیستم هستند و در نتیجه با استفاده از سیستم‌های فازی تطبیقی مدل می‌شوند که دارای پارامترهای آزاد هستند. لذا، ورودی سیستم‌های فازی تطبیقی یاد شده، متغیرهای حالت سیستم است. نوآوری این تحقیق عبارت از طراحی تخمینگر دوگان است که تخمین همزمان بردار حالت سیستم و شناسایی بردار پارامترهای سیستم فازی تطبیقی را بر اساس معیار H∞ به دست می‌دهد که دارای تضمین پایداری است. همچنین، نشان داده می‌شود که تخمینگر پارامتر به دست آمده، صورتی از الگوریتم حداقل میانگین مربعات نرمالیزه شده است که از معیار H∞ پیروی می‌کند و پارامترهای مورد نیاز آن برای تنظیم اولیه فیلتر تقلیل یافته و دارای درجه محاسباتی کمتری است. مدل پیشنهادی قابل کاربرد در پردازش سیگنال مانند سری‌های زمانی و سیگنال صحبت یا مدلسازی مدارات غیر خطی است. در نهایت الگوریتم پیشنهادی روی داده‌های واقعی به دست آمده از باتری برای تخمین حالت شارژ باتری پیاده سازی می‌شود. نتایج، نشان دهنده پایداری، کارآیی مناسب، مقاوم بودن و پاسخ سریع الگوریتم پییشنهادی به ویژه در شرایط اولیه دور از واقعیت است. برای مقایسه نیز روش پیشنهادی با تخمینگری که در آن متغیرهای آزاد شناسایی شده به صورت تطبیقی تغییر نمی‌کنند، مقایسه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تخمینگر دوگان H∞ #مدل‌سازی فازی-تطبیقی #الگوریتم حداقل میانگین مربعات نرمالیزه شده #تخمین حالت #تخمین پارامتر #تخمین حالت شارژ باتری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)