پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
مصطفی ثقفی [پدیدآور اصلی]، احمد احمدی[استاد راهنما]، بهناز بیگدلی[استاد راهنما]
چکیده: شناسایی و پایش آب های سطحی و ردیابی سیلاب با استفاده از علم سنجش از دور بدلیل اهمیت در تامین نیازهای بشر و همچنین تصمیم گیری های سیاسی، در دهه های اخیر بسیار مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. از همین رو، در این مطالعه با استفاده از سیستم های سنجش از دور و با بکار‌گیری سنجنده‌های سنتینل-1، سنتینل- 2 و لندست-8 به مطالعه بر روی آب های سطحی و ردیابی سیلاب پرداخته شده است. در این پایان نامه دو رویکرد بکار گرفته شد تا در ابتدا آب های سطحی شناسایی و سپس سیلاب با دقت بالایی شناسایی شود. هر دو رویکرد از دو روش ادغام داده ها و ادغام تصمیم گیری تشکیل شده است تا بتوان با تلفیق نتایج بدست آمده با یکدیگر دقت شناسایی آب های سطحی را افزایش داد. از همین رو، در رویکرد اول پس از افزایش توان تفکیک مکانی تصاویر لندست-۸ از ۳۰ متر به ۱۰ متر، شاخص های آب همچون NDWI، MNDWI، AWEI و WI2015 استخراج گشته و در ادامه با ترکیب اطلاعات بدست آمده از سنجنده های نوری با داده‌های سنتینل-1 در یک لایه به طبقه بندی آن ها می-پردازیم. نتایج خروجی طبقه بندی کننده های SVM، NN و RF که معرف رویکرد ادغام داده ها می باشد، توسط رویکرد ادغام تصمیم گیری و توسط الگوریتم رای گیری حداکثری با یکدیگر تلفیق می‌شوند. در رویکرد دوم با بهره مندی از روش رویکرد اول، آب های سطحی برای قبل و بعد از سیلاب شناسایی و سپس با تفریق نتایج از یکدیگر آب ساکن حذف شده و آب سیلابی به طور دقیقی شناسایی می شود. در انتها نتایج بدست آمده از طبقه بندی کننده‌های SVM، NN، RF و KNN با استفاده از الگوریتم رای گیری حداکثری و دمپسترشافر با یکدیگر تلفیق شده و دقت نتایج خروجی را به حد خوبی بهبود می دهند. دقت های بدست آمده از هر دو رویکرد نشان می دهد که روش ادغام تصمیم گیری سبب افزایش دقت نتایج نهایی شده است. در رویکرد اول شاهد آن هستیم که روش ادغام تصمیم گیری توانسته است دقت کلی را به میزان ۲ درصد نسبت به طبقه بندی کننده RF که از دقت بهتری نسبت به دیگر طبقه بندی کننده ها برخوردار بود، از 87/96 به 86/98 درصد برای سد گلوارد، و از 73/96 به 56/98 درصد برای شهر نکا به منظور شناسایی آب های سطحی، افزایش دهد. همچنین در رویکرد دوم، روش ادغام تصمیم-گیری دقتی حدود 5/1 درصد بیشتر از روش ادغام داده ها ثبت کرد. این رویکرد باعث شد تا دقت کلی طبقه‌بندی کننده RF برای تصاویر سیلابی سنتینل-۱ و سنتینل-۲ به ترتیب از 51/91 و 61/94 درصد به 89/94 درصد برای رای گیری حداکثری و 71/95 درصد برای ادغام گر دمپسترشافر افزایش یابد. دو رویکرد پیشنهادی به خوبی نشان می دهند که رویکرد ادغام تصمیم گیری برای هردو منطقه مطالعاتی به خوبی سبب افزایش دقت شناسایی آب های سطحی و ردیابی سیلاب شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آب های سطحی #سیلاب #سنجش از دور #ادغام داده #ادغام تصمیم گیری
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)