پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
سید مهدی موسوی [پدیدآور اصلی]، حسین قاسم زاده طهرانی[استاد راهنما]، بهناز بیگدلی[استاد راهنما]
چکیده: هدف از استخراج مسیر و شبکه راه ها حفظ و یا افزایش دقت و سرعت استخراج اطلاعات در مقایسه با عملیات زمینی و استفاده از GPS است. سنجش از دور در بسیاری از زمینه های علمی و تحقیقاتی از جمله در علم مهندسی راه و حمل و نقل کاربرد های گسترده ای دارد که می توان به مهم ترین کاربرد آن یعنی استخراج شبکه راه و تهیه نقشه شماتیک شبکه راه‌ اشاره کرد. هدف اساسی این پژوهش استخراج اتوماتیک شبکه راه در دو منطقه مطالعاتی شهرستان شاهرود و مسیر شاهرود - میامی بوده که نقشه شبکه راه حاصل به عنوان ورودی سیستم مدیریت روسازی (PMS) مورد استفاده قرار بگیرد. روش پیشنهادی در این مطالعه مبتنی بر تکنیک ادغام و تلفیق تصاویر ماهواره های سنتینل1 و سنتینل2 با روش حداکثر رای گیری به منظور استفاده حداکثری از اطلاعات طیفی و مکانی چند تصویر (افزایش جزئیات) به جای تک تصویر با استفاده از ویژگی-های بافت می باشد. در ادامه برای انجام طبقه بندی نظارت شده، از دو طبقه بند غیر پارامتریک شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و ماشین بردار پشتیبان (SVM) و یک طبقه بند پارامتریک حداکثر احتمال شباهت (ML) در دو کلاس کلی راه و غیر راه استفاده شد. در نهایت نیز با استفاده از یک فیلتر، نویزها و خطاهای تک پیکسلی موجود در کلاس غیر راه حذف شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که ادغام و تلفیق نتایج طبقه-بندی ها با روش حداکثر رای گیری نسبت به روش شبکه عصبی مصنوعی موجب بهبود دقت حدود 5/1% برای ماهواره سنتینل1 و حدود 5% برای ماهواره سنتینل2 در منطقه شهری و دقت حدود 3% برای ماهواره سنتینل1 و حدود 5/4% برای ماهواره سنتینل2 در منطقه غیر شهری در شناسایی مسیر و شبکه راه ها ایجاد شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#استخراج شبکه راه #شبکه عصبی مصنوعی #ادغام تصاویر #طبقه بندی نظارت شده #سنجش از دور
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)