پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سیده ریحانه شاه چراغ [پدیدآور اصلی]، محمدرضا جوان[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه از UAV به عنوان رله در نسل پنجم استفاده شده است. هدف این سیستم بیشینه سازی اطلاعات ارسالی توسط فرستنده به دو گیرنده می باشد. ارسال سیگنال هم درکانال های تحت دید مستقیم و هم در کانال های تحت دید غیر مستقیم بر اساس احتمال آن ها و با تکنیک TDMA انجام می-شود. فرستنده از باتری جهت ارسال سیگنال به رله و رله نیز از تکنیک برداشت انرژی جهت ارسال سیگنال به گیرنده ها استفاده می کند. رله با تکنیک دسترسی چندگانه غیرمتعامد و تکنیک امنیت لایه ی فیزیکی به صورت همزمان به گیرنده ها سیگنال ارسال می کند. حل مسائل مطرح شده در این پایان نامه با روشSCA و شبیه سازی این پایان نامه با CVX انجام شده است. نتایج شبیه سازی این پایان نامه نشان می دهد که میزان بیشینه ی اطلاعات ارسالی از فرستنده به گیرنده ها، هنگامی که ارسال سیگنال از رله به دو گیرنده با تکنیک دسترسی چندگانه غیرمتعامد انجام می شود، نسبت به زمانی که ارسال سیگنال از رله به دو گیرنده با تکنیک دسترسی چندگانه متعامد انجام می شود، بالاتر می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که میزان بروندهی با افزایش ارتفاع UAV کاهش، با افزایش میزان برداشت انرژی افزایش و با افزایش سرعت حرکت UAV کاهش می یابد. با مقایسه حل مسئله به روش SCA و حل به روش جستجوی فراگیر مشخص می شود جواب روش حل این پایان نامه به جواب بهینه که از روش جستجوی فراگیر به دست می آید نزدیک می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دسترسی چندگانه غیر متعامد #دسترسی چندگانه متعامد #امنیت لایه فیزیکی #برداشت انرژی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)