پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع دکتری > سال 1397
پدیدآورندگان:
مهدی اردشیری [پدیدآور اصلی]، علیرضا الفی[استاد راهنما]
چکیده: در این رساله، ردگیری "سمت به‌تنهایی" با حساسه غیرفعال برای ردیابی اهداف سطحی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. رویت نا پذیری حالت های هدف، غیرخطی بودن، نامعلوم بودن پارامترهای ردگیری هدف، و همبستگی بین اندازه‌گیری زاویه سمت و دینامیک ردگیری جهت تخمین فاصله هدف، از جمله ویژگی‌های اصلی این مسئله کاربردی است. طراحی رویت‌گر بهینه برای یک مسئله بیزین غیرخطی؛ مستقل از پارامترهای نامعلوم هدف و پارامترهای فیلتر؛ با تنوع محدودیت‌های مسیر حرکت ناظر با استفاده از مدل‌سازی مسئله با چندجمله‌ای‌های چبیشف از دستاوردهای خاص رساله است. همچنین، استفاده از فیلترهای چندمدله تعاملی در حل مسئله تخمین و ارائه شاخص-های مناسب جهت تشخیص، تضمین و تطبیق روی‌خط همگرایی تخمین‌گر، در شرایط کاهش رویت‌پذیری از نتایج دیگر رساله است. مانور بهینه رویت‌گر از دیدگاه پژوهش‌های مرتبط با مسئله تخمین سمت به‌تنهایی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. در ادامه ضمن معرفی معیارهای کارآمدی فیلترهای غیرخطی، راه‌حل‌های ارائه‌شده به روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو، با مراجع موضوع موردبحث، شبیه سازی و مقایسه می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ردگیری سمت به‌تنهایی #مانور رویت‌گر #رویت‌گر بهینه #چندجمله‌ای چبیشف #فیلترهای چندمدله

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)