پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
ابوالفضل سعدی [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]
چکیده: این پایان‌‌نامه به طراحی و پیاده‌‌سازی فیلتر تداخلات الکترومغناطیسی برای اینورتر سه فاز با هدف کاهش سطح انتشار هدایتی می‌‌پردازد. در ضمن این طراحی، انتشار هدایتی مود مشترک و تفاضلی، به سطوح استاندارد رسانده می‌‌شود. به منظور طراحی، ابتدا بایستی سطح انتشار هدایتی اندازه‌‌گیری شود که به منظور اندازه‌‌گیری صحیح، بایستی تنظیمات اندازه‌‌گیری فراهم گردد. در گام بعد، پس از اندازه‌‌گیری انتشار هدایتی و مقایسه با سطح استاندارد، میزان حداقل میرایی مورد نیاز برای آن‌‌که بتوان استاندارد‌‌های EMC را گذراند محاسبه می‌‌شود، و با داشتن میرایی مورد نیاز می‌‌توان به طراحی فیلتر مورد نظر پرداخت. با تعیین حداقل میرایی مورد نیاز می‌‌توان فرکانس گوشه را برای هر دو مود مشترک و تفاضلی تعیین کرد، که این فرکانس با توجه به ساختار فیلتر تعیین می‌‌گردد و پس از آن تعیین مقدار المان‌‌های فیلتر صورت می‌‌پذیرد. در حین تعیین المان‌‌های فیلتر مبحث جریان نشتی مطرح می‌‌گردد که این جریان توسط استاندارد‌‌ها محدود شده است. جریان نشتی معیار تعیین خازن مود مشترک است. با تعیین فرکانس گوشه و خازن مود مشترک، مقدار چوک مورد نیاز در مود مشترک بدست می‌‌آید. با روندی مشابه فیلتر مود تفاضلی را با این تفاوت می‌‌توان طراحی کرد که، در این حالت محدودیت جریان نشتی معنی نخواهد داشت، پس در انتخاب مقدار سلف و خازن مود تفاضلی آزادی عمل بیشتری وجود دارد. برای بررسی عملکرد فیلتر، با توجه به طراحی انجام شده، فیلتر مورد نظر ساخته شد. کارایی فیلتر برای به وجود آوردن میرایی مورد نیاز و رساندن سطح انتشار هدایتی به زیر سطح استاندارد تعریف شده، مورد بررسی قرار گرفته است، که نتایج نشان‌‌دهنده کاهش قابل توجه سطح انتشار هدایتی در اینوتر می‌‌باشد. در ادامه بهبود تلفات جایگذاری فیلتر با استفاده از هسته نانو کریستال و همچنین روش جدید سیمپیچی، انجام پذیرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فیلتر EMI #اینورتر #فرکانس گوشه #مود مشترک #مود تفاضلی #استاندارد EMC #تلفات جایگذاری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)