پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع دکتری > سال 1400
پدیدآورندگان:
جواد برسلانی [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]، جواد قالیبافان[استاد مشاور]
چکیده: امروزه با گسترش استفاده از مبدل های الکترونیک قدرت چالش بروز تداخل الکترومغناطیسی (EMI) بیش از پیش مطرح شده است. در این مبدل ها منبع اصلی تولید EMI فرایند کلید زنی است. با توجه به ماهیت منابع نویز، در مطالعات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) نوع هدایتی آن بیشتر مورد توجه است. اغلب مبدل های الکترونیک قدرت، قادر به بر آوردن خواسته های استاندارد نیستند. لذا لازم است اقداماتی در جهت کاهش سطح تداخل صورت پذیرد. از این رو مطالعه دقیق سیستم ها و دستیابی به مدل فرکانس بالای آن ضروری است. در این رساله EMI هدایتی یک مبدل AC/DC/AC مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور اجزای مبدل شامل منابع تولید EMI و مسیر انتشار آن به صورت دقیق مدلسازی شده که این مدل شامل امپدانس های پراکندگی اجزا نیز می شود. سپس شبیه سازی حوزه زمان مبدل تحت بررسی به منظور تخمین انتشارات هدایتی انجام گرفته که نتایج آن نزدیک به نتایج حاصل از اندازه گیری است. همچنین با استفاده از مقدار EMI هدایتی اندازه گیری شده، یک فیلتر EMI به روش فرکانس گوشه طراحی و پیاده سازی شده که سطح نویز را به زیر سطوح استاندارد رسانده است. در حالت تفاضلی فیلتر طراحی شده احتیاج به چوک های اضافی دارد که سبب بزرگتر شدن حجم فیلتر می شود. لذا در این رساله یک چوک EMI جدید با ساختار مجتمع ارائه شده که با بهره گیری از ساختار سیم بندی ویژه ای، اولا با وجود حجم کمتر دارای اندوکتانس حالت تفاضلی بیشتری است، ثانیا اندوکتانس حالت مشترک آن ثابت مانده و ثالثا اندوکتانس حالت تفاضلی را می توان مستقل از اندوکتانس حالت مشترک تا مقدار دلخواهی تغییر داد. مزایای چوک پیشنهادی به خوبی با استفاده از تحلیل تئوری، شبیه سازی اجزای محدود و اندازه گیری های متعدد آزمایشگاهی اعتبار سنجی و نتایج ارائه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تداخل الکترومغناطیسی #سازگاری الکترومغناطیسی #مدلسازی مبدل AC/DC/AC #چوک EMI مجتمع #فیلتر EMI غیر فعال.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)