پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
محمدحسین احمدی [پدیدآور اصلی]، امیر جلالی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، رفتار ارتعاشی یک باله ی ماهواره مورد مطالعه قرار گرفته است و سپس با استفاده از روشهای فعال و غیر فعال به بررسی کنترل ارتعاشات آن پرداخته شده است. بدین منظور، باله ی ماهواره با استفاده از یک تیر رایلی یک سر گیردار مدلسازی شده است. سپس فرکانس های طبیعی، شکل مودهای سیستم و پاسخ آن به بار ضربه ای که در انتهای آن وارد شده است استخراج گردیده است. جهت کنترل و کاهش پاسخ سیستم از چاه انرژی غیر خطی به عنوان کنترل کننده غیر فعال و از کنترل کننده های PID و LQR به عنوان کنترل کننده های فعال استفاده شده است. در این پایان نامه سه چاه غیرخطی انرژی که دارای مقادیر سختی متفاوت می باشند؛ استفاده شده است. همچنین به منظور طراحی کنترل کننده فعال نیز چهار حالت متفاوت برای محل قرارگرفتن سنسور و محرک بار روی تیر طراحی شده است. برای هر یک از حالت های فوق پاسخ سیستم مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پاسخ کنترل کننده ی بهینه پیشنهاد گردیده است. این کنترل کننده ها میزان زمان نشست را از 21.31 ثانیه به ترتیب به 0.53، 0.43 و 2.41 کاهش می دهند. همچنین مقدار ماکزیمم پاسخ سیستم برای این کنترل کننده ها به ترتیب به میزان 50.1%، 43.45% و 28.4% کاهش داده می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تئوری تیر رایلی #روش المان محدود #مواد پیزوالکتریک #چاه غیر خطی انرژی #کنترل فعال و غیر فعال #کنترل کننده های LQR و PID

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)