پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
جواد تکلیفی چاپشلو [پدیدآور اصلی]، ولی الله مشایخی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه امواج الکترومغناطیس همه‌جا حضور دارند و از آن جایی که حضور و یا عدم حضور این امواج در محیط از کنترل ما خارج است، حضور این امواج، در محیط‌هایی که برای انتشار آن‌ها طراحی نشده، باعث ایجاد اشکال می‌شود. در طول تاریخ، انتشار این امواج ناخواسته باعث حوادث مخربی مانند سقوط هواپیما و شلیک ناخواسته موشک شده است. ازاین‌رو مفهوم سازگاری الکترومغناطیسی(EMC) مطرح می‌شود. رویکرد اصلی این سازگاری در حقیقت توانایی تجهیزات الکترونیکی و سیستم‌ها در محدودکردن دریافت انرژی‌های الکترومغناطیسی ناخواسته و عملکرد درست می‌باشد. این انرژی‌های الکترومغناطیسی ناخواسته ممکن است باعث اثرات ناخواسته دیگری مانند تداخل مغناطیسی (EMI) شوند. این انرژی حتی ممکن است باعث آسیب به تجهیزات سیستم نیز شود. هدف از سازگاری مغناطیسی، کارکرد صحیح تجهیزات متفاوت در یک محیط الکترومغناطیسی است. میدان‌های الکترومغناطیسی ناشی از صاعقه باعث القای ولتاژ و جریان زیادی در محیط پیرامون می‌گردند که توانایی مهار این ولتاژ و جریان ناخواسته می‌تواند باعث جلوگیری از صدمات جانی و مالی زیادی و صرفه‌جویی در هزینه اضافی گردد. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که رفتار وابسته به فرکانس خاک در برخی موارد می‌تواند منجر به افزایش یا کاهش جریان‌های القایی بر روی کابل شود. نتایج نشان می‌دهد که این وابستگی فرکانسی بر روی مؤلفه‌های میدان الکترومغناطیسی زیر و روی زمین اثر میگذارد و اثرات چشمگیری بر جریان القایی روی کابل خواهد داشت. در این پایان‌نامه کانال صاعقه به‌صورت یک آنتن سیمی تقریب زده می‌شود که بر اساس معادلات ماکسول است. در این مدل‌، از معادلات ماکسول برای به‌دست‌آوردن توزیع جریان در امتداد کانال صاعقه با استفاده از تکنیک‌های عددی مانند روش ممان‌ استفاده می‌شود. کانال صاعقه به صورت یک آنتن سیمی نازک فرض شده و جریان آنتن که همان مجهول مورد نظر ماست با حل عددی معادله انتگرال میدان الکتریکی سیم نازک با استفاده از روش ممان به دست می آید. روش ممان یک تکنیک عددی است که یک معادله عملیاتی را به یک معادله ماتریسی تبدیل کرده که می تواند با یک روش محاسباتی حل شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#عبارات کلیدی : روش تمام موج #سازگاری الکترومغناطیسی #تداخل الاکترومغناطیسی #پارامترهای الکتریکی خاک #ولتاژ و جریان القایی #القاء الکترواستاتیکی #ضربه بازگشت صاعقه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)