پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مجتبی کولیوند [پدیدآور اصلی]، مرتضی رحیمیان[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه، به منظور مدل‌سازی مسئلۀ مدیریت انرژی زمانحقیقی نیروگاه مجازی، یک مدل تصادفی ارائه می‌شود. نیروگاه مجازی شامل منابع تولید پراکنده (همچون ایستگاه خورشیدی و واحد حرارتی)، واحدهای ذخیره انرژی و متقاضیان پاسخ گو به قیمت می‌باشد که توسط یک شبکۀ الکتریکی کوچک انرژی به یکدیگر متصل می‌باشند. همچنین نیروگاه مجازی قابلیت تبادل انرژی با شبکۀ اصلی را داراست. مدل پیشنهادی با برنامه ریزی انرژی و ظرفیت رزرو چرخان، امنیت سیستم را در سطح مناسبی حفظ می کند. عدم قطعیتهای تولید خورشیدی و قیمت انرژی با استفاده از روش پیشبینی نقطه‌ای نمایش داده شده اند. عدم قطعیت دسترسپذیری المانهای شبکه به صورت سناریوها مدل‌سازی شدهاند. روش ارائه شده در یک شبکۀ انرژی الکتریکی اندازه کوچک با درجه های متفاوت از آسیب‌پذیری سیستم پیاده‌سازی شده است. نتایج، عملکرد خوب مدل ارائه شده را در پیشامدهای سیستم نشان می‌دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدیریت انرژی #نیروگاه مجازی #شبکۀ هوشمند #پیشامد #رزرو چرخان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)