پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
مریم جغتایی [پدیدآور اصلی]، هادی باقری[استاد راهنما]
چکیده: ارتباط با مشتریان ورزشی برای باشگاه ها بسیار مهم است. باشگاه های فوتبال می توانند اطلاعات، خبرنامه ها و پیام های بازاریابی به روز را زمانی که هواداران به آن اطلاعات نیاز دارند، از طریق فضای مجازی در اختیارشان بگذارند. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش خشنودی کاربران بر مشارکت و تمایل به پیگیری صفحات مجازی باشگاه های فوتبال انجام پذیرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر استراتژی تحقیق توصیفی-همبستگی است. نمونه آماری را 175 نفر از دنبال کنندگان صفحات مجازی (وب-سایت، اینستاگرام) باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران تشکیل می دهند که به روش دردسترس انتخاب شده اند. به منظور سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه مشارکت(واله و فرناندز، 2018)، خشنودی(گائو و فنگ، 2016) و تمایل به پیگیری(کیم، 2010) استفاده شده است. به ‌منظور توصیف ویژگی های نمونه پژوهش از آمار توصیفی و برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها در بخش آمار استنباطی از معادلات ساختاری استفاده شده که بدین منظور نرم‌افزار PLS مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد خشنودی به صورت مستقیم بر تمایل به پیگیری تأثیرگذار است؛ همچنین، خشنودی به صورت غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی مشارکت بر تمایل به پیگیری تأثیرگذار است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خشنودی #صفحات مجازی #فوتبال #دنبال کنندگان مجازی #مشارکت مجازی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)