پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
میثم آذربیک [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]
چکیده: پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت موجود داوری فوتبال استان سمنان با استفاده از تحلیل SWOT انجام شده است. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف، از نوع تحقیق کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق را، کلیه داوران فوتبال استان سمنان تشکیل داده اند، که تعداد آنها 135 نفر می باشد. نمونه تحقیق، به صورت تمام شمار بود، که تعداد 109 پرسشنامه برگشت داده شد. جهت انجام تحقیق، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدید ها را سنجید. روایی پرسشنامه توسط 6 تن از اساتید مدیریت ورزشی و کارشناسان عرصه داوری تایید، و مقدارپایایی آن با استفاده ازروش آلفای کرونباخ ( 0.78= α ) بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ، علاوه بر روش‌های آمار توصیفی از آمار استنباطی (آزمون فریدمن) با استفاده از نرم افزار SPSS-20 استفاده شد. با بررسی وضعیت موجود داوری فوتبال در استان، در حوزه های مختلف، 9 قوت، 23 ضعف، 10 فرصت و11 تهدید عمده برای داوری فوتبال استان سمنان شناسایی شد. نتایج نشان داد که بین رتبه های مولفه های تحقیق (ابعادSWOT ) ارتباط معنی داری وجود دارد(0.05>p). در بعد ضعف ها گویه " خروج چشمگیر تعداد داوران فعال ازعرصه داوری "، در بعد قوت ها گویه " جذب داوران جوان و دارای سن مناسب در عرصه داوری استان ، در بعد فرصت ها گویه " سیاست جدید کمیته و دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال به جوان گرایی در قشر داوری" و در بعد تهدید ها گویه " کاهش شدید میل به شغل داوری در جوانان " بالاترین رتبه ها را بدست آوردند. مهم ترین پیشنهادات حاصل از این پژوهش عبارت انداز: به کارگیری مربیان متخصص بدنسازی برای داوران، استفاده از روانشناسان با تجربه ورزشی در کنار تیم های داوری، تاسیس مراکز استعدادیابی داوری فوتبال در استان، لزوم تاسیس اتحادیه داوران در کشور و در استانها و لزوم ورود فن آوری وتکنولوژی در داوری.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#داوری فوتبال #وضعیت موجود #تحلیل SWOT #استان سمنان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)