پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
علی عجم [پدیدآور اصلی]، علی اکبر حسنی[استاد راهنما]، سعید آیباغی اصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: توانمندسازی مشتریان مفهومی می باشد که به منظور از بین بردن نقش منفعل مشتریان و تبدیل آن به نقشی فعال در زمینه ی سلامت و کیفیت زندگی آنها تعریف شده است. این مفهوم ریشه در عملکرد اجتماعی داشته و مزایایی را برای جامعه به همراه دارد و تلاش می کند تا استقلال، قدرت و تأثیر گروه های سرخورده مثل فقرا، طبقه ی کارگران، زنان و اقلیت های قومی را افزایش دهد. در جنبش حقوق مدنی در دهه ی 1960، این مفهوم با تأکید بر حقوق و توانایی های افراد و جوامع، به جای تمرکز بر کمبودها و نیازهای آنها، بیشتر گسترش پیدا کرد. مورد مطالعه این تحقیق مراکز درمانی استان سمنان و هدف افزایش توانمند سازی بیماران مراجعه کننده به این مراکز می باشد که با شناسایی و توسعه عوامل موثر بر توانمند سازی مشتریان( بیماران) مقدور است. یافته های پژوهش تاثیر مستقیم پتانسیل توانمند سازی بر توانمندسازی در مراکز درمانی می باششد که سهم عمده ای را به خود اختصاص می دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توانمندسازی مشتریان #مراکز درمانی #استان سمنان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)