پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مرضیه پارسا اصل [پدیدآور اصلی]، سید رضا حسینی نیا[استاد راهنما]، رضا اندام[استاد مشاور]
چکیده: تحلیل اهمیت- عملکرد ابزاری است که به طور گسترده در توسعه استراتژی های بازاریابی و بهبود کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان به کار می رود. لذا هدف مطالعه حاضر شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان اماکن ورزشی بر مبنای مدل اهمیت-عملکرد بود. جامعه آماری این پژوهش مشتریان باشگاه های بدنسازی، ایروبیک، آمادگی جسمانی و یوگا شهر مشهد تشکیل دادند که از بین آنها 396 نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جهت گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که در قالب 13 عامل و 55 سؤال طراحی شد. برای تعیین روایی صوری و محتوایی این پرسش نامه از نظرات 10 تن از صاحب نظران و اساتید مدیریت ورزشی کمک گرفته شد و برای تعیین روایی سازه پرسش نامه مورد استفاده از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. سپس به منظور تعیین پایایی پرسش نامه یک مطالعه مقدماتی بر روی یک گروه 30 نفری انجام گرفت و نتایج آزمون آلفای کرونباخ نشان داد که پرسش نامه از پایایی قابل قبولی برخوردارند (0.96=α). یافته ها پژوهش نشان داد از 13 عامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان، 6 عامل در مشتریان مرد و 7 عامل در بانوان در ناحیه اولویت کم، 6 عامل در مشتریان مرد و 2 عامل در مشتریان زن در ناحیه تمرکز بر آن و 1 عامل در مشتریان مرد و 4 عامل در بانوان در ناحیه حفظ عملکرد قرار گرفتند. عواملی که در ناحیه اولویت کم قرارگرفته‌اند برای عملکرد سیستم تهدیدکننده نیستند و نیازمند اصلاح فوری نمی باشند. عوامل در ناحیه تمرکز بر آن نیازمند اصلاحی فوری بوده و از این لحاظ در اولویت بالایی قرار دارند. درنهایت عوامل قرارگرفته در ناحیه حفظ عملکرد ازنظر مشتریان نه‌تنها مهم هستند بلکه از عملکرد آن‌ها نیز رضایت دارند. هم چنین با استفاده از تکنیک دیمتل تأثیرپذیری و تأثیرگذاری عوامل مشخص شد. چنین اطلاعاتی مدیران اماکن ورزشی را قادر می سازد تا به واسطه آن منابع خود را بهتر مدیریت نموده و بر عوامل مؤثرتر تأکید بیشتری نمایند و به این واسطه رضایتمندی مشتریان را افزایش دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رضایت مشتریان #تحلیل اهمیت-عملکرد #مراکز ورزشی #تکنیک دیمتل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)