پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
سکینه ساقی [پدیدآور اصلی]، سید محمد موسوی شاهرودی[استاد راهنما]
چکیده: اهدافی که در این تحقیق دنبال شده است شامل موارد زیر است:  شناسایی معیارها و شاخص های تأثیرگذار بر اجرای لجستیک معکوس  تعیین معیارها و شاخص های اصلی تأثیرگذار بر اجرای لجستیک معکوس پس از کسب نظر خبرگان  تعیین تاثیر گذارترین و تاثیر پذیرترین معیارها بر اجرای لجستیک معکوس  تعیین اهمیت (وزن) معیارهای تعیین شده رتبه بندی معیارهای تعیین شده دراین تحقیق با گردآوری معیارهای شناسایی شده تحقیقات پیشین و همچنین کسب نظرات خبرگان معیارهای اولیه را مشخص کردیم که شامل3 معیار اقتصادی، محیطی و اجتماعی و12 زیر معیار میباشد. پس از انجام تحلیل عاملی تأییدی، تعدادی از عوامل حذف شده و10 عامل نهایی باقی ماندند. سپس برای مشخص نمودن تاثیر گذارترین و تاثیرپذیرترین عامل از تکنیک دیمتل استفاده شد که نتایج نشان می دهد عوامل محیطی تاثیرگذارترین و عوامل اجتماعی تاثیرپذیرترین این عوامل هستند. پس از آن با توجه به نتایج بدست آمده از تکنیک دیمتل و تلفیق آن با تکنیک به تعیین ANPوزن معیارها و زیر معیارها و رتبه بندی آنها پرداختیم که بر اساس آن سیاست ها و حمایت های دولت از شرکت ها بیشترین اهمیت و بعد از آن قوانین دولتی و سیستم بازیافت کارا به تر تیب در رتبه های بعدی قرار دارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زنجیره تامین #لجستیک معکوس #فرایند تحلیل شبکه(ANP) #تکنیک دیمتل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)