پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
زهرا میالی [پدیدآور اصلی]، سعید حکمی نسب احمد آبادی[استاد راهنما]
چکیده: هدف کلی این تحقیق، ارزیابی عواملی است که بر کسب مزیت رقابتی در شهرستان شاهرود به عنوان یک مقصد گردشگری تاثیرگذار است و هم چنین رتبه بندی این عوامل در جهت شناخت و درک مدیریتی بالاتر و توسعه ی این عوامل برای بهبود کیفیت گردشگری و در نهایت کیفیت اقتصادی شهر شاهرود. روش تحقیق این پژوهش ترکیبی از روش های کیفی و کمی است. در این تحقیق با استفاده از روش نظریه ی بنیانی به شناسایی عوامل موثر بر انتخاب شاهرود به عنوان یک مقصد گردشگری توسط گردشگران پرداخته شد. برای این کار با هفت نفر مصاحبه شد و نتایج آن تحلیل گردید. دو مصاحبه اضافه نیز با هدف آزمودن اشباع نظری تحقیق نیز صورت گرفت. نهایتا سه عامل پتانسیل و جغرافیای منطقه، عوامل مساعدت کننده و عوامل انگیزشی به عنوان عوامل موثر بر انتخاب شاهرود درنظر گرفته شد. با استفاده از تحلیل های انجام شده نهایتا مدلی نیز بدین منظور ارائه گردید. در گام بعد با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای به رتبه بندی این عوامل پرداخته شد. موثرترین عامل، عامل انگیزشی بود که در رتبه ی اول قرار گرفت، پس از آن عامل پتانسیل و جغرافیای منطقه بود و نهایتا عوامل مساعدت کننده جزو مواردی بود که در انتخاب شهر شاهرود تاثیر داشت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گردشگری #مقصد گردشگری #نظریه بنیانی #مدل فرایند تحلیل شبکه ANP #شهر شاهرود

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)