پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
فریدون خسروی [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، علی اکبر آقایی [استاد مشاور]
چکیده: هدف از انجام این پژوهش آسیب‌شناسی ورزش قهرمانی استان سمنان با استفاده از تحلیل تکنیک (SWOT) می‌باشد. نمونه آماری این پژوهش82 نفر شامل روسای هیئت‌های ورزشی استان، مدیران ادارات تربیت بدنی و معاونین مدیرکل تربیت بدنی استان، نخبگان ورزش قهرمانی استان شامل ورزشکاران، مربیان و داوران استان، اساتید دانشگاهی صاحب‌نظر در حوزه ورزش قهرمانی، و دیگر صاحب‌نظران ورزش قهرمانی(پیشکسوتان) در استان سمنان می‌باشد، برای گرداوری اطلاعات و داده‌ها از بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه، مصاحبه، و نظرسنجی استفاده شد. در بخش نظر سنجی از پرسش‌نامه‌های محقق ساخته عوامل درونی و بیرونی و فرم‌های تعیین موقعیت استراتژیک استفاده شد. جهت تعیین روایی محتوایی پرسشنامه از 10 تن از اساتید و کارشناسان صاحب‌نظر نظرخواهی شد، و پایایی پرسش‌نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ با مقدار )91/0 (α=مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، علاوه بر شاخص‌های توصیفی و آزمون فریدمن، از ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی برای تعیین موقعیت استراتژیک استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد ورزش قهرمانی استان از 19 نقطه قوت، 27 نقطه ضعف 14 فرصت و 19 تهدید برخوردار می‌باشد. در نتیجه ورزش قهرمانی استان از لحاظ عوامل درونی دچار ضعف و از لحاظ عوامل بیرونی دچار تهدید می‌باشد. با بررسی موقعیت استراتژیک ورزش قهرمانی استان سمنان مشخص شد، که ورزش قهرمانی استان بر روی محور مختصات SWOT از لحاظ عوامل داخلی در ناحیه ضعف‌ها و از لحاظ عوامل بیرونی در ناحیه تهدیدها قرار دارد. به نظر می‌رسد یکی از مهمترین دلایل این وضعیت نامطلوب، نداشتن استراتژی مناسب برای ورزش قهرمانی استان می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آسیب‌شناسی #ورزش قهرمانی #وضعیت موجود #تحیلیلSWOT #موقعیت استراتژیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)