پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع دکتری > سال 1398
پدیدآورندگان:
محسن سالاری [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، رضا اندام[استاد راهنما]، رسول نظری [استاد مشاور]
چکیده: تلفیق برنامه راهبردی و آمایش سرزمین، امکان تحقق برنامه های راهبردی را با توجه به الگوی مطلوب مکان‌یابی اماکن و فضاهای ورزشی، همراه با فرآیندهای مناسب و متناسب با نیروی انسانی و شرایط جغرافیایی فراهم می آورد. هدف از این تحقیق، تدوین سند راهبردی آمایش سرزمین بخش ورزش استان فارس بود. این پژوهش با جهت گیری کاربردی و از طریق روش آمیخته ی متوالی اکتشاقی انجام شد. در بخش کیفی و در بررسی وضعیت موجود، مأموریت، چشم انداز، اهداف کلان، راهبرد ها و تعیین عدم قطعیت ها، از روش مبتنی برتحلیل اسنادی و گفتگوی گروهی متمرکز و در بخش کمی در تعیین موقعیت استراتژیک، اولویت بندی راهبردها، اولویت بندی عوامل مؤثر و تعیین سناریو ها در ورزش قهرمانی استان، از روش توصیفی، تحلیل ماتریس متقاطع و سناریونویسی با نرم‎افزارهای سیستم اطلاعات مکانی، میک مک و سناریوویزارد، استفاده شد. جامعه آماری، 170 نفر از مدیران ورزش استان، متشکل از مدیران ستادی، شهرستانی، رییس و نایب رییس هیات های استانی بودند. نمونه آماری در هر دو بخش تدوین کمی و کیفی، اعضای شورای راهبردی ورزش استان بودند که به صورت هدفمند و با ترکیب سیزده نفر از مدیران ستادی، سه نفر از مدیران شهرستانی و چهار نفر از مدیران هیات های استانی به تعداد 20 نفر انتخاب شدند. جمع آوری داده ها در بخش کیفی از طریق مطالعات کتابخانه ای و برگزاری منظم جلسات شورای راهبردی به تعداد 25 جلسه و أخذ نظرات اعضای این شورا از طریق مشارکت فعال این افراد و در بخش کمی ازطریق توزیع و تکمیل پرسشنامه انجام شد. یافته های این تحقیق در بخش تدوین برنامه راهبردی، مأموریت، چشم انداز، اهداف کلان و راهبردهای اولویت دار ورزش استان را مشخص کردند. پراکنش سخت‏افزاری و نرم‎افزاری ۱۵ رشته اولویت‌دار ورزش استان در ۲۹ شهرستان نیز معلوم گردید. همچنین یافته های بخش آینده نگاری، عوامل مؤثر و سناریوهای لازم برای افزایش سهم ورزش استان در هویت، عزت و اقتدار ملی را مشخص کردند. نتایج نشان داد که در اغلب پراکندگی های سخت و نرم‎افزاری ورزش استان، عدم توازن وجود دارد. بر اساس نتایج این تحقیق اجرای طرح آمایش سرزمین در حوزه ورزش با در نظر گرفتن هر دو بعد مادی و انسانی، احداث خانه های اختصاصی و حمایت هدفمند و همه جانبه از ورزشکاران نخبه و آینده دار به عنوان سناریوی باورپذیر، می تواند موجب تحقق اهداف توسعه ورزش قهرمانی استان گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آمایش #آینده نگاری #برنامه راهبردی #تحلیل اثر متقابل #سناریو و سناریو نویسی #ورزش قهرمانی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)