پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
محمد علی آبادی [پدیدآور اصلی]، هادی باقری[استاد راهنما]
چکیده: هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر هم‌آفرینی ارزش در اجتماعات آنلاین برند باشگاه های فوتبال بر سرمایه اجتماعی و هم‌هویتی هواداران است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و با توجه به نوع داده‌ها کمّی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه هواداران عضو صفحه اینستاگرام دو باشگاه فوتبال پرسپولیس و استقلال تشکیل دادند. تعداد نمونه با استفاده از نرم‌افزار تعیین حجم جی پاور مشخص شد که بر همین اساس 190 نفر از هواداران به روش داوطلبانه به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه های سرمایه اجتماعی لین و لیو (2011)، هم‌هویتی میل و آشفورث (1992) و هم‌آفرینی ارزش حسیه (2015) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط متخصصان مدیریت ورزشی و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و بارهای عاملی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از دو دسته روش های آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. به طور خاص، در بخش آمار استنباطی برای به آزمون گذاشتن فرضیه ها از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها، با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS.26 و Smart-PLS.3 انجام شد. نتایج نشان داد که هم‌آفرینی ارزش بر هر دو متغیر سرمایه اجتماعی و هم‌هویتی هواداران تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، سرمایه اجتماعی بر هم‌هویتی هواداران تأثیر مثبت و معناداری داشت. به علاوه، هم‌آفرینی ارزش به واسطه سرمایه اجتماعی بر هم‌هویتی هواداران تأثیر مثبت و معناداری داشت. بنابراین، به باشگاه ها توصیه می شود که با سرمایه گذاری روی صفحات مجازی و اجتماعات آنلاین خود، زمینه تعامل هواداران با یکدیگر و با باشگاه را فراهم کنند تا بتوانند از ظرفیت ها، دانش و اطلاعات آنها برای بهبود خدمات، ارتقای باشگاه و کمک به متغیرهای رفتاری هواداران استفاده کنند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژه‌های کلیدی: هم‌آفرینی ارزش #تعامل #اعتماد #هواداران #دنبال کنندگان #اجتماعات آنلاین برند #اینستاگرام
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)