پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
سمیرا زمانیان یزدی [پدیدآور اصلی]، هادی باقری[استاد راهنما]، رضا اندام[استاد مشاور]
چکیده: پژوهش حاضر به مطالعه عوامل انگیزاننده هواداران ورزشی برای مشارکت در صفحات مجازی باشگاه های فوتبال پرداخته است. پژوهش حاضر، نوعی پژوهش آمیخته اکتشافی و شامل دو بخش کیفی و کمی است. در بخش کیفی از طریق مصاحبه با 20 نفر از هواداران ورزشی فعال در صفحات مجازی و بررسی در زمینه عوامل انگیزاننده هواداران، 9 عامل (کسب اطلاعات، سرگرمی، همبستگی و تعامل اجتماعی، توانمندسازی شخصی، درآمد و پاداش، علاقه به برند، هویت شخصی، مطالبه گری و توانمندسازی باشگاه) شناسایی شد. در گام بعد، با استفاده از روش تحلیلی مدل سازی ساختاری تفسیری، روابط بین این عوامل تعیین و به صورت یکپارچه تحلیل شد. در بخش مدل سازی از پرسشنامه به منظور استفاده از نظرات 14 نفرکارشناسان خبره مدیریت ورزشی استفاده شد. این افراد به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. نتایج حاصل از این پژوهش، منجر به دسته بندی عوامل انگیزاننده هواداران در صفحات مجازی باشگاه های فوتبال و طراحی مدل از این عوامل شد. مدل نشان دهنده عوامل و نحوه ارتباط و تعامل این عوامل است. در نهایت به تفسیر مدل، تجزیه و تحلیل سطوح مدل و ارتباطات بین ابعاد عوامل انگیزاننده پرداخته شد و راهکار هایی برای مشارکت بیشتر هواداران ورزشی فعال در صفحات مجازی ارائه شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#عوامل انگیزاننده #مشارکت #صفحات مجازی #هواداران ورزشی #باشگاه های فوتبال

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)