پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
سجاد دائمی مقدم حسینی ئی [پدیدآور اصلی]، هادی باقری[استاد راهنما]
چکیده: عوامل موثری بر حضور تماشگران وجود دارد که می تواند هم به عنوان انگیزاننده و هم به عنوان محدودکننده ی حضور آنها جهت تماشای مسابقات لیگ برتر بسکتبال مورد اهمیت قرار داد. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل متعدد موثر بر حضور تماشگران بر یکدیگر و در نهایت مسابقات لیگ برتر بسکتبال است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی است که با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده است. جامعه ی آماری این مطالعه شامل تمامی افراد صاحب نظر در بسکتبال بودند که از بین آنها 13 نفر به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه در تحقیق حاضر شرکت کردند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه ساختاری تفسیری برای عوامل انگیزاننده و محدودکننده حضور تماشاگران با سیزده مولفه استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین هفت سطح موثر بر حضور تماشاگران، سطوح هفت، شش و پنج از اهمیت و اثرگذاری بالایی برخوردار بودند و درمقابل متغیرهای سطح اول اهمیت قابل توجهی بر حضور تماشگران نداشتند. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود مدیران و مسئولین مربوطه تماشاگران ورزشی را تنها به عنوان یک مشتری در نظر نگیرند و عوامل انگیزاننده و محدود کننده را نیز مورد توجه قرار دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تماشاگران #بسکتبال #انگیزاننده #محدودکننده
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)