پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1384
پدیدآورندگان:
محمد دخت میرزا حسن وحید [پدیدآور اصلی]، علی اکبر قره ویسی [استاد راهنما]
چکیده: نیاز به انرژی الکتریکی به عنوان نیروی محرکه صنعت روز به روز در حال افزایش است. محدود بودن منابع انرژی اولیه قابل تبدیل به انرژی الکتریکی حائز اهمیت است و این مسئله باعث می شود که شرکت های برق به مدیریت مصرف انرژی الکتریکی توجه نمایند. مدیریت انرژی الکتریکی از دو دیدگاه تولید کننده و مصرف کننده قابل بررسی می باشد. در این پایان نامه مدیریت انرژی الکتریکی از دیدگاه مصرف کننده برای یک کارخانه صنعتی با نمونه برداری واقعی با فواصل زمانی نیم ساعنه از خطوط تولید کارخانه و نهایتا اصلاح منحنی بار کارخانه به اجرا درآمده است. برای حل مسئله مدیریت بار فرض می کنیم که قیمت برق مصرفی در پیک صبح و پیک شب گرانتر از سایر زمانها باشد بنابراین با حل یک مسئله بهینه سازی با قیود واقعی موجود در کارخانه منحنی بار بهینه شده بدست می آید. سپس سهم هر دستگاه را از این منحنی بار بهینه شده بدست می آوریم. البته بدون آنکه در تولید وقفه و خللی وارد شود. برای حل مسئله بهینه سازی فوق در این پایان نامه از روشهای هوشمند(الگوریتم الگوی جستجو- الگوریتم ژنتیک- شبکه های عصبی) استفاده گردیده است. از سه روش فوق الگوریتم الگوی جستجو و الگوریتم زنتیک جوابهای بسیار دقیقی در اختیار ما قرار دادند. حال انکه پاسخ شبکه های عصبی گرچه بهتر از وضعیت ابتدایی سیستم بوده ولی با جواب بهینه دو روش دیگر تفاوت اندکی دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدیریت بار #مدیریت انرژی الکتریکی #مدیریت مصرف برق #منحنی بار #بهینه سازی مقید #تابع هدف #روشهای هوشمند #الگوریتم ژنتیک #الگوی جستجو #شبکه های عصبی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)