پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
بهزاد خاکباز [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]، [استاد مشاور]
چکیده: در سال های اخیر با کاهش منابع تجدیدناپذیر، بشر به سمت استفاده از انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی و باد و ... سوق پیدا کرده است. سیستم های تجدید پذیر را می توان به صورت متصل به شبکه یا مستقل از شبکه (حالت جزیره ای) بهره برداری کرد. یکی از مسایل مهم در این‌گونه سیستم ها تحلیل پایداری سیگنال کوچک آن ها می باشد. در این پایان نامه به بررسی پایداری سیگنال کوچک سیستم های تجدید پذیر در حالت جزیره ای پرداخته شده است. برای بررسی رفتار ریز‌شبکه بر اساس معادلات دیفرانسیل در فضای حالت، ابتدا مدل سیگنال کوچک قسمت های مختلف ریز شبکه در فضای حالت نوشته شده اند و سپس با ترکیب این معادلات به یک مدل نهایی برای بررسی سیستم مورد مطالعه دست یافته شده است. برای بررسی حساسیت مقادیر ویژه سیستم نسبت به اجزای مختلف سیستم، آنالیز حساسیت نسبت به ضرایب کنترل دروپ انجام شده است. تحلیل مقادیر ویژه سیستم با استفاده از مدل فضای به دست آمده برای ریز شبکه صورت گرفته است و بر اساس آن تغییرات مقادیر ویژه و تحلیل پایداری سیگنال کوچک انجام شده است. در نهایت با استفاده از مدل به دست آمده شبیه سازی در محیط سیمولینکِ متلب انجام شده است و در حوزه زمان به مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی به بررسی تاثیر ضرایب کنترلی و پارامتر های دیگر ریز‌شبکه بر پایداری سیگنال کوچک سیستم و همچنین به تاثیر بار توان ثابت بر پایداری سیگنال کوچک سیستم پرداخته شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پایداری سیگنال کوچک #ریز شبکه جزیره ای #اینورتر‌های موازی #کنترل دروپ #اینورترهای منبع ولتاژی #آنالیز حساسیت #مدل بار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)