پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
سیده مهسا فتاحی [پدیدآور اصلی]، محمد محسن شاه مردان[استاد راهنما]، محسن نظری[استاد راهنما]، مصطفی نظری[استاد مشاور]
چکیده: یکی از چالش های مهم در بررسی دینامیک سیالات در مقیاس میکرو، بررسی فرآیند تشکیل قطره در میکروکانال به منظور کنترل اندازه حرکت قطره های تولیدی می باشد. به‌طورکلی در دستگاه‌های میکروفلوییدیک، سه رژیم عمده برای جدایش قطره مشاهده می‏شود که شامل رژیم فشردگی، چکه کردن و جتی است. در پژوهش حاضر به بررسی تولید قطره در یک میکروکانال T-شکل پرداخته شده و به مطالعه اثرات نسبت لزجت بین دو فاز، نسبت نرخ جریان ورودی دو فاز و عدد مویینگی پرداخته شده است. در این مطالعه، اندازه قطره، فاصله بین قطرات، فرکانس تولید قطرات و نیز زمان جدایش مورد بررسی قرار گرفته است. مدل سازی دینامیک سیالاتی، تشکیل و جدایش قطره فروفلویید در روغن با روش لول ست مدل سازی شده و نتایج حاصل از این پژوهش با داده های آزمایشگاهی و عددی موجود، مقایسه شده است. نتایج نشان می دهند با کاهش کشش سطحی و افزایش عدد مویینگی اندازه قطره و زمان جدایش کاهش و فرکانس تولید قطرات افزایش می یابد. طول قطره با افزایش نرخ جریان پیوسته، کاهش و با افزایش نرخ جریان گسسته، افزایش می یابد. همچنین با افزایش نسبت نرخ جریان، طول جدایش افزایش می یابد و به رژیم جتی نزدیک می شود. هرچه نسبت لزجت بین دو فاز افزایش یابد، قطراتی با قطره بزرگ ترتولید خواهد شد و با افزایش فاصله بین قطره ها، فرکانس تولید قطره کاهش می یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#میکروکانال #قطر قطره #عدد مویینگی #روش لول ست

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)