پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
فرهاد عشینی [پدیدآور اصلی]، محمد جعفری[استاد راهنما]
چکیده: دراین پایان نامه، کمانش ورق‌های ارتوتروپیک مستطیلی دارای گشودگی خارج از مرکز بررسی شده است. ورق بدون نقص اولیه و دارای ابعاد محدود می باشد. گشودگی ها به صورت دایره، مربع، مستطیل و بیضی انتخاب شده اند. تأثیر اندازه ، محل قرارگیری، چرخش، نرمی یا تیزی انحنای لبه-های گشودگی و همچنین تأثیر نسبت طول به عرض در ورق مستطیل ارتوتروپیک بر بار کمانشی بررسی شده است. در یک ورق مستطیلی تحت بارگذاری داخل صفحه‌ای، وجود گشودگی باعث تغییر در توزیع میدان تنش می‌شود. این میدان تنش باید شرایط مرزی در مرزهای خارجی ورق و نیز در مرز گشودگی را ارضا کند. در تحلیل های این پایان نامه، از روش اجزای محدود مبتنی بر انرژی، براساس روابط تئوری الاستیسیته استفاده شده است. از روابط کرنش- جابجایی برای به دست آوردن ماتریس سفتی استفاده شده است. در مدل اجزای محدود به کار گرفته شده، یک المان مستطیلی هشت گره ای در نظر گرفته شده که بار کمانشی در بارگذاری یکنواخت تک محوری فشاری برای ترکیب های مختلف شرایط مرزی ساده و گیردار در لبه های ورق داری گشودگی با اندازه‌ها و شکل های مختلف محاسبه شده است. به منظور ارزیابی کد نویسی های مورد استفاده در متلب، نتایج به‌دست آمده با نتایج حل عددی به کمک روش اجزای محدود آباکوس و نیز نتایج مراجع دیگر مقایسه شده است .نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند، پارامترهای مذکور تأثیر بسزایی در کمانش صفحات ارتوتروپیک دارای گشودگی دارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش اجزای محدود #ورق مستطیلی ارتوتروپیک #کمانش #گشودگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)