پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
وحید حداد [پدیدآور اصلی]، علیرضا شاطرزاده[استاد راهنما]
چکیده: در کار حاضر به بررسی کمانش ترمومکانیکی ورق متخلخل تک‌لایه و ساندویچی مدرج تابعی با گشودگی مرکزی تحت بارهای یکنواخت و غیریکنواخت پرداخته شده‌است. خواص مکانیکی و حرارتی ورق در راستای ضخامت به‌طور پیوسته تغییر می‌کند. همچنین روابط کرنش-جابجایی برمبنای تئوری تغییر شکل برشی مرتبه‌ی اول به‌دست آمده‌است. بار بحرانی حرارتی و مکانیکی کمانش با اصل حداقل انرژی پتانسیل به کمک روش اجزاء محدود با المان مستطیلی 9 گره ای (c1) محاسبه شده‌است. برای این‌که تحلیل جامع‌تر باشد از شرایط ‌مرزی متنوعی برای ارائه نتایج استفاده شده‌است. تأثیر پارامتر‌های مختلف از جمله ضخامت ورق، نحوه‌ی توزیع خواص مواد مدرج تابعی، نوع و میزان تخلخل، شرایط مرزی مختلف، اندازه گشودگی، و نوع بارگذاری مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلید واژگان: کمانش ترمومکانیکی #تئوری تغییر شکل برشی مرتبه‌ی اول #ورق متخلخل مدرج تابعی #گشودگی #بارگذاری‌های غیریکنواخت #روش المان محدود #المان مستطیلی 9 گره‌ای لاگرانژی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)