پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سجاد مهدوی [پدیدآور اصلی]، علیرضا شاطرزاده[استاد راهنما]، محمد جعفری[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه، بهینه‌سازی کمانش صفحات مربعی مرکب با گشودگی‌های مختلف تحت بارگذاری حرارتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک مورد بررسی قرار گرفته است. بارگذاری به‌صورت افزایش دمای یکنواخت بر کل صفحه اعمال می‌شود. جنس صفحه، کامپوزیت هیبریدی چهار لایه Glass/Epoxy و Boron/epoxy می‌باشد. گشودگی‌هایی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته اند عبارتند از: دایره، شبه مثلثی، شبه مربعی، پنج ضلعی و شش ضلعی که در مرکز صفحه واقع شده اند. روش حل به کار رفته در تحلیل این پایان‌نامه، اجزای محدود مبتنی بر روش انرژی می‌باشد. هم چنین تئوری به کار رفته در این پایان‌نامه، تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اوّل می‌باشد. در ادامه مقادیر بهینه پارامترهای مؤثر بر کمانش به‌منظور رسیدن به حداکثر دمای بحرانی کمانش با استفاده از الگوریتم ژنتیک به‌دست آورده شده است. در الگوریتم ژنتیک، دمای بحرانی کمانش به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شده است. پارامترهای مؤثر بر کمانش حرارتی که در این پایان‌نامه به بهینه‌سازی آن پرداخته شده است عبارتند از: نرمینگی گوشه‌های گشودگی، چرخش گشودگی، زاویه الیاف و نسبت اندازه گشودگی به اندازه صفحه. هم چنین اثر شرایط مرزی مختلف و چیدمان متفاوت لایه‌های کامپوزیتی بر دمای بحرانی کمانش بررسی شده است. با توجه به نتایج به‌دست آمده مشاهده می شود که برخلاف انتظار همواره گشودگی دایروی بهترین هندسه برای افزایش مقاومت صفحه در برابر کمانش حرارتی نیست و در مواردی با انتخاب مناسب نرمینگی گوشه‌های گشودگی و زاویه ی چرخش گشودگی می توان دمای بحرانی کمانش را در مقایسه با گشودگی دایروی افزایش داد. هم چنین با انتخاب مناسب چیدمان لایه‌ها می‌توان مقاومت صفحه را در برابر کمانش حراتی به میزان قابل توجهی افزایش داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کامپوزیت هیبریدی #گشودگی منتظم #کمانش حرارتی #روش اجزای محدود #بهینه‌سازی #الگوریتم ژنتیک.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)