پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
لیلا یزدان پرست [پدیدآور اصلی]، اردشیر کرمی محمدی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه تحلیل ارتعاشات استوانه توخالی الاستیک چرخان، با طول محدود و سرعت زاویه ای ثابت، که چرخ طیار باطری الکترومکانیکی ماهواره ها یکی از کاربردهای مهم آن می باشد مد نظر بوده است. این هدف بر اساس تئوری الاستیسیته سه بعدی و با ارائه یک حل تحلیلی، بررسی شده است. در ابتدا یک حل کلی برای تحلیل ارتعاشات استوانه ها و تحت هر نیروی جسمی دلخواهی ارائه می شود. بدین منظور صورت کلی معادله ناویه در دستگاه مختصات استوانه ای نوشته می شود. علت استفاده از معادله ناویه دسترسی به حل دقیق، حجم محاسبات کم و همچنین انجام یکباره آن برای هندسه ها و مواد مختلف می باشد. برای حل معادله ناویه با استفاده از روش جداسازی متغیرها امکان ارضای شرایط مرزی بیشتری فراهم شده است. سپس با استفاده از روابطی که میان تغییر مکان و نیرو وجود دارد و همچنین روابط مربوط به تنشها، ماتریس ضرایب مربوط به ارتعاشات استوانه ها نوشته می شود، بطوری که تعدادی از شرایط مرزی به صورت تقریبی و با استفاده از خاصیت تعامد توابع مثلثاتی و بسل ارضا می شوند. سپس فرکانسهای مسئله با حل ماتریس مربوطه استخراج می شوند. ارتعاشات ناشی از گشتاور دندانه که در چرخ طیار باطریهای الکترومکانیکی بدلیل اثر تقابل میان قطبهای آهنربا و شیارهای آهنی ماشین الکتریکی مغناطیس دائم ایجاد می شود نیز تا کنون انجام نشده است که به کمک روش ارائه شده در این تحقیق بررسی می گردد. در این پایان نامه برای بدست آوردن نتایج عددی در محیط نرم افزار Maple کدنویسی شده است. نتایج عددی بدست آمده با این روش با نتایج عددی بدست آمده برای استوانه های ساکن در تحقیقات گذشته مقایسه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#استوانه #ارتعاشات #چرخ طیار #باطری الکترومکانیکی #توابع متعامد #جداسازی متغیرها #گشتاور دندانه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)