پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
علیرضا سعادت فرد [پدیدآور اصلی]، مهدی گردویی[استاد راهنما]، عبدالحسین جلالی آقچای [استاد راهنما]
چکیده: ازجمله ورق های مواد مرکب پرکاربرد در صنایع هوافضا، چندلایه‌های الیاف-فلزی FML می‌باشد که شکل‌دهی آن به روش‌های سنتی، به‌علت قابلیت شکل‌پذیری پایین دشوار است. لذا در این تحقیق با استفاده از فنّاوری کشش هیدرومکانیکی، قابلیت کشش‌ این ورق‌ها موردمطالعه قرارگرفته است. برای ساخت FML از ورق آلومینیـوم AA1050-O و هسته مواد مرکب ساخته شده از الیاف شیشه با رزین پلی‌یورتان استفاده شد. از یک دستگاه پرس گرم هیدرولیکی با کنترل دما و زمان حرارت‌دهی برای تولید FML استفاده شد. لوح اولیه گرد در داخل قالب کشش مجهز به سیستم ورق‌گیر نصب‌ و توسط پرس با تجهیزات هیدرومکانیکی شکل داده شد. تأثیر پارامترهای فرایند شامل فشار پیش‌بالج، فشار نهایی محفظه و نسبت کشش بر روی ارتفاع کشش مورد ارزیابی قرار گرفت. در بخش تحلیل عددی از حل‌گر صریح نرم افزار آباکوس۶.۱۳.۴ استفاده شد. ورق فلزی به‌صورت ماده کشسان-مومسان مدل شد. از رفتار ناهمسانگردی ورق صرف‌نظر گردید و معیار آسیب FLD برای مدل‌سازی پارگی در ورق مورد استفاده قرار گرفت. همچنین منحنی مشخصه‌ی فرایند کشش هیدرومکانیکی شامل فشار محفظه‌ای برحسب نسبت کشش برای ورق‌های مواد مرکب تولیدشده، به‌دست آمد. نتایج نشان داد که کشش هیدرومکانیکی با فشار پیش‌بالج ۳۵ بار منجر به تولید عمیق‌ترین قطعات سالم می‌شود. همچنین با افزایش نسبت کشش تا 2/25، محدوده‌ی فشار محفظه‌ای مطلوب برای تولید یک قطعه سالم محدودتر خواهد شد. مقایسه نتایج تجربی و عددی نشان داد که‌مدل‌سازی المان محدود از دقت قابل قبولی در تخمین شکل‌پذیری FML برخوردار است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#چندلایه الیاف- فلزی #FML #کشش هیدرومکانیکی #فشار محفظه‌ای #منحنی مشخصه #نسبت کشش

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)