پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
اکبر تامرادی [پدیدآور اصلی]، محمد باقر نظری[استاد راهنما]، سید مهدی حسینی فراش[استاد راهنما]، مهدی گردویی[استاد مشاور]
چکیده: در این پژوهش به بررسی استحکام بین لایه‌ای کامپوزیت الیاف-فلز (FML) تقویت شده با نانوذرات گرافن تحت بارگذاری خستگی با روش تجربی پرداخته شده است. فلز مورد استفاده در ساخت نمونه‌های FML آلیاژ آلومینیوم 2024-T3، الیاف بکار برده شده الیاف شیشه‌ی دو جهته و رزین مورد استفاده رزین اپوکسی می‌باشد. با توجه به مطالعات انجام شده، از نانوذرات گرافن اکسید به عنوان تقویت کننده استفاده شد. نمونه‌های آزمون کشش رزین بدون نانوگرافن اکسید و همچنین با درصد‌ های 1/0، 25/0 و 35/0 نانوگرافن اکسید، آزمون پوست‌کنی با و بدون نانوگرافن اکسید و آزمون خستگی بدون نانوگرافن اکسید و نیز با درصدهای گفته شده انجام گردید. در تمامی آزمون‌های فوق، نمونه‌های دارای نانوگرافن اکسید استحکام خستگی بهتری را نشان دادند. استحکام خستگی برای نمونه‌های حاوی % 1/0 نانوگرافن اکسید به میزان 388 درصد از نمونه‌های بدون گرافن اکسید بیشتر بود، همچنین نتایج آزمون پوست‌کنی نشان داد افزودن همین مقدار نانوگرافن اکسید به رزین اپوکسی باعث افزایش خواص چسب به میزان 122 درصد گردیده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#استحکام بین لایه‌ای #خستگی #کامپوزیت الیاف-فلز (FML) #نانوگرافن اکسید.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)