پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
سروش ریاحی [پدیدآور اصلی]، سید مهدی حسینی فراش[استاد راهنما]، محمد جعفری[استاد راهنما]
چکیده: کامپوزیتهای الیاف فلز گروه جدیدی از کامپوزیتهای ترکیبی هستند که از ورقهای فلزی با ضخامت کم و لایههای کامپوزیتی تقویتشده با الیاف مختلف تشکیل شدهاند. این چندلایهها دارای خواص عالی فلزات و کامپوزیتها هستند به همین خاطر میتوان آنها را از ترکیب انواع آلیاژهای فلزی با ضخامتهای متغیر، انواع الیاف و رزین، تعداد لایهها، جهتگیریهای مختلف الیاف بر اساس نیاز و نوع کاربرد ساخت. برخی از ویژگیهای برتر کامپوزیتهای الیاف فلز میتوان به مقاومت بالا در برابر خوردگی و محیطهای شیمیایی، مقاومت به ضربه عالی نسبت به آلومینیوم، خصوصیات خستگی بهتر نسبت به فلزات، مقاوم در برابر آتش و استحکام بالا نسبت به وزن اشاره کرد . در این پژوهش به بررسی تجربی تأثیر نانو ذرات رس اصلاحشده بر رفتار کمانشی و خمشی کامپوزیتهای الیاف فلز تقویتشده با الیاف طبیعی پرداخته شده است. برای ساخت کامپوزیتهای الیاف فلز از آلیاژ آلومینیوم 2024 و رزین اپوکسی 828 به همراه سختکننده تتا و الیاف طبیعی کنف دو جهته و از نانو ذرات رس اصلاحشده مونتموریلونیت با مقادیر 0 ، 3 ، 5 و 7 درصد وزنی استفاده گردید. نتایج نشاندهنده افزایش بار کمانشی و استحکام خمشی کامپوزیتهای الیاف فلز با افزودن مقادیر مختلف نانو ذرات رس به زمینه است. بر اساس نتایج حاصل از آزمونهای تجربی نمونههای حاوی 5 درصد نانو ذرات رس بالاترین استحکام فشاری و خمشی را در بین سایر درصدها به دست آوردند. همچنین بهمنظور بررسی توزیع نانو ذرات رس در زمینه و تأثیر آن بر استحکام و چسبندگی میان هسته کامپوزیتی و لایه آلومینیومی تصویربرداری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح مقطع نمونهها انجام شد. در انتها نتایج تجربی با نتایج شبیهسازی با نرمافزار المان محدود آباکوس مقایسه گردید که نشاندهنده تطابق خوب نتایج عددی و تجربی با یکدیگر است .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی :کامپوزیت #الیاف - فلز #الیاف طبیعی #کمانش #خمش سهنقطه #نانو ذرات رس
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)