پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
رضا بصیری امین [پدیدآور اصلی]، مهدی گردویی[استاد راهنما]
چکیده: فرآیند ایکپ یا «فشردن در کانال زاویه دار همسان» یکی از روش های شکل دهی پلاستیک شدید است که برای استحکام بخشی مکانیکی فلزات با ریزدانه نمودن میکرو ساختار مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق به مطالعه ایکپ لوله فلزی حاوی فشار داخلی با روش کران بالا و مقایسه با روش المان محدود پرداخته شده است. در ایکپ لوله فلزی برای جلوگیری از اعوجاج مقطع و حفظ هندسه سطح مقطع نیاز به اعمال فشار بر روی سطح داخلی لوله است. برای این منظور محققین از ماندرل هایی از جنس‌های فلزی و پلی اورتان و موادی نظیر: گریس، ماسه و... استفاده کرده اند. در بخش تحلیل تئوری، نخست به استخراج روابط ایکپ میله فلزی توپر و سپس به محاسبه فرآیند ایکپ لوله با ماندرل فلزی پرداخته شده است. در پایان تحلیل ایکپ لوله با اعمال فشار داخلی انجام شده است. برای استخراج میدان تغییرشکل، تانسور کرنش و نرخ کرنش از خطوط جریان بزیر مرتبه سه استفاده شد. درتحلیل کران بالا ماده به صورت صلب-کاملاً پلاستیک و همسانگرد در نظر گرفته شد. همچنین از مدل اصطکاکی چسبنده بین قطعه و دیواره قالب استفاده شده است. برای صحت سنجی، نتایج تحلیل حاضر با مقالات معتبر مقایسه شده است. شبیه-سازی فرآیند ایکپ لوله با استفاده از حلگر صریح نرم افزار آباکوس انجام شد. در این بخش نتایج تحلیل کران بالا با شبیه سازی به ازای مقادیر مختلف نسبت فشار داخلی به تنش تسلیم و همچنین ضخامت های مختلف لوله مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش فشار داخلی، اعوجاج ایجاد شده در مقطع کاهش می‌یابد اما از سوی دیگر نیروی فرایند ایکپ بیشتر می شود. این اثر با کاهش ضخامت لوله بیشتر خواهد شد. همچنین با کاهش ضخامت لوله، در یک فشار داخلی ثابت، اعوجاج ایجاد شده در مقطع افزایش می یابد درحالی که نیروی فرایند ایکپ کاهش می یابد. نتایج نشان داد که با افزایش فشار داخلی، میزان کرنش پلاستیک معادل به مقدار 5/12 درصد افزایش یافته است. همچنین با کاهش 34 درصدی در ضخامت لوله، نیروی لازم برای انجام فرآیند به میزان 3/33 درصد کاهش داشت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تحلیل کران بالا #ECAP #لوله فلزی #منحنی بزیر #فشار داخلی #تحلیل المان محدود

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)