پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
حامد خدابخشیان [پدیدآور اصلی]، سید هادی قادری[استاد راهنما]
چکیده: پرسکاری در کانال‌های همسان زاویه‌دار (ECAP) یکی از موثرترین فرآیندهای اعمال تغییرشکل مومسان شدید جهت تولید مواد فوق ریزدانه و حتی نانوساختار است. از میان فلزات ، آلیاژهای آلومینیوم به علت نسبت استحکام به وزن بالا کاربردهای وسیعی در صنایع هوایی، نظامی و پزشکی دارد. با ریزدانه کردن این مواد می‌توان این نسبت را افزایش داد. در این مطالعه اثر تعداد پاس‌های شکل‌دهی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلومینیوم 7075 طی این فرآیند مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه‌هایی با سطح مقطع دایروی با قطر mm 12 و طول mm 140 در قالبی با زاویه‌ی کانال °90 ، مقطع دایروی و مسیر گذر Bcدر دمای محیط، طی سه پاس پرسکاری و مشاهده شد که نمونه دچار ترک هایی مایل به راستای افقی می‌شود، سپس با گرم نمودن قالب این عملیات در دمای C‌130، بدون مشکل و طی ده پاس تحت پرس انجام‌گرفت و اثرات آن بر ریز ساختار، سختی و استحکام مطالعه شد. از تحلیل نتایج به‌دست آمده با استفاده از دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی، آزمون تست کشش و میکرو سختی سنج چنین استنباط شد که آلیاژ آلومینیوم 7075 طی این فرآیند قابلیت بالایی را در ریزدانه شدن، افزایش استحکام و سختی در پاس اول از فرآیند داشته است و از پاس دوم به بعد استحکام و سختی آن کاهش می‌یابد و در مقابل ازدیاد طول و نرمی آن افزایش پیدا می‌کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تغییر شکل مومسان شدید(SPD) #تغییر شکل در کانال‌های همسان زاویه دار(ECAP) #مواد بسیار ریزدانه (UFG) #آلیاژ آلومینیوم #استحکام

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)