پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی شیمی و مواد > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
مصطفی دنگچی [پدیدآور اصلی]، محسن کریمی[استاد راهنما]، منصور بزرگ[استاد راهنما]
چکیده: یکی از روش‌های تولید مواد با اندازه دانه نانومتری، روش تغییر شکل پلاستیک شدید (SPD) می‌باشد. در این روش با اعمال کرنش‌های پلاستیک زیاد، دانسیته بالایی از نابه‌جایی‌ها ایجاد و خواص مکانیکی فلز بهبود چشمگیری می‌یابد. از ویژگی‌های برجسته فرایندهای تغییرشکل پلاستیک شدید، ثابت ماندن ابعاد نمونه حین فرایند است لذا با توجه به این ویژگی فرایند، می‌توان کرنش‌های بسیار زیادی به ماده اعمال نمود. در این تحقیق، از فرایند نورد تجمعی (ARB) که از جمله روش‌های تغییر شکل پلاستیک شدید مواد با اندازه دانه نانومتری می‌باشد و روشی با تجهیزات ارزان قیمت است به عنوان یک روش پیشنهادی برای ساخت کامپوزیت زمینه فلزی CP Al-YSZ استفاده گردید. هدف از این پژوهش، ارزیابی خواص مکانیکی، خوردگی وریزساختاری کامپوزیت CP Al-YSZ تولید شده به‌وسیله فرایند ARB بود. در همین راستا ورق ها ی آلومینیوم آنیل شده در سیکل ها ی مختلف ARB شد و با کامپوزیت 5 درصد حجمی ذرات پودر مقایسه شد. بررسی‌های میکروساختاری به ‌وسیله میکروسکوپ‌های نوری، الکترونی و آنالیز پراش پرتو ایکس و همچنین بررسی‌های خواص مکانیکی، خوردگی و آنالیز سطح شکست در مراحل مختلف فرایند انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که پس از اعمال 6 سیکل ARB، سختی برای نمونه‌های با ترکیب Al-5 vol.%YSZ حدود 63/2 برابر آلومینیم استفاده شده به عنوان ماده اولیه بود. نتایج‌ آزمون پتانسیو دینامیک‌ چرخه‌ای‌ نیز نشان داد، ARB پتاسیل‌ خوردگی‌ را افزایش‌ داده و باعث‌ کاهش‌ دانسیته‌ جریان خوردگی‌ می‌شود. در مجموع این‌ چنین‌ به‌ دست‌ آمد که‌ ARB نه‌ تنها باعث‌ بهبود خواص مکانیکی‌ می‌شود بلکه‌ مقاومت‌ به‌ خوردگی‌ را نیز بهبود می‌دهد. بهبود مقاومت‌ به‌ خوردگی‌ عموماً به‌ توانایی‌ دانسیته‌ بالای‌ مرزدانه‌های‌ سطحی‌ برای‌ پسیو شدن منسوب می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: نورد تجمعی(ARB) #کامپوزیت زمینه آلومینیوم #تغییر شکل پلاستیک شدید (SPD) #ذرات تقویت کننده YSZ.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)