پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی شیمی و مواد > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
ابوالفضل شریفی نیا [پدیدآور اصلی]، منصور بزرگ[استاد راهنما]، محسن کریمی[استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق از فرایند نورد تجمعی (ARB) که از جمله روش های تغییرشکل پلاستیک شدید (SPD) است، به منظور تولید کامپوزیت زمینه فلزی Al/MgO استفاده شد. هدف از این پژوهش بررسی خواص مکانیکی، خوردگی و ریزساختار کامپوزیت Al/MgO بود. در همین راستا ورق ها ی آلومینیوم آنیل شده در سیکل ها ی مختلف ARB شده و با کامپوزیت با 5/0 درصد حجمی ذرات پودر مقایسه شد. به منظور ارزیابی خواص مکانیکی در سیکل های مختلف آزمون سختی سنجی و تست کشش انجام شد. همچنین جهت بررسی ریز ساختار، آنالیز سطح شکست از میکروسکوپ های نوری و الکترونی روبشی و آزمون پراش اشعه ایکس استفاده گردید. نتایج مبین آن است که خواص مکانیکی ازجمله سختی، استحکام کششی و استحکام تسلیم در حالت کامپوزیتی نسبت به حالت بدون ذره تقویت کننده بهبود پیدا کرده است. استحکام تسلیم و استحکام کششی با افزایش تعداد سیکل تا 4 سیکل شاهد بهبود خواص بودیم و بعد از 4 سیکل ورق دچار افت خواص شده است به گونه ای که ورق کامپوزیتی 4 سیکل بهینه ترین حالت است. سختی در نمونه های کامپوزیتی تقریبا دو برابر نمونه آلومینیم مونولیتیک شده است. میزان ازدیاد طول در نمونه های آلومینیوم خالص و نمونه های کامپوزیتی بعد از 2، 4 و 6 سیکل به ترتیب 10،16 ، 13و 7 ، 6 ، 8 می باشد. میزان ازدیاد طول در نمونه های کامپوزیتی نسبت به نمونه های خالص کاهش داشته است که به دلیل کاهش چقرمگی و افزایش سختی نمونه ها با افزودن MgO می باشد. مقاومت به خوردگی در سیکل ششم فرآیند از دو سیکل دیگر بیشتراست. مقاومت پلاریزاسیونی نمونه ها نیز با افزایش تعداد سیکل افزایش می یابد و در نمونه 6 سیکل به بیشترین مقدار خود می رسد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: نورد تجمعی(ARB) #کامپوزیت زمینه آلومینیوم #تغییر شکل شدید پلاستیک(SPD) #آنیل #اکسید منیزیم (MgO).
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)