پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
آرش پولادسنج [پدیدآور اصلی]، سید هادی قادری[استاد راهنما]
چکیده: تولید فلزات فوق ریزدانه (UFG)با توجه به خواص مکانیکی برتر خود، توجه زیادی را در صنعت و جامعه علمی به خود جلب کرده‌اند. یکی از این روش ها پرس‌کاری در کانال های زاویه دار همسان (ECAP) است که به علت عدم تغییر در سطح مقطع نمونه می توان آن را بارها تکرار کرد. هدف از این پایان نامه، مطالعه عددی و تجربی شکل دهی لوله دوفلزی آلومینیوم- مس با ضخامت mm 1 و قطر خارجی به ترتیب 12 و mm 10 با طول mm 50 با استفاده از فرآیند ECAP است. برای این منظور با انجام آزمون های اولیه، نیاز به استفاده از فشار پشتی احساس شد. نظر به استفاده از سیستم فشار پشتی در خروجی قالب، ابزارهای مورد نیاز طراحی و ساخته شد. زاویه بین دو کانال °90=φ انتخاب شد. با توجه به ماهیت لوله و جلوگیری از مچالگی و از دست رفتن ابعاد داخلی آن، از ماندرل های لاستیک وایتن و میله مسی درون لوله استفاده شد. فرایند با ماندرل های لاستیک وایتن و میله مسی از دمای محیط تا بیشینه دمای کاری C°150 با فشار پشتی متغیر از 50 تا MPa 400 انجام شد. به دلیل نامطلوب بودن نتایج، دمای فرایند را تا C°200 و C°250 به همراه فشار پشتی متغیر 50، 100 و MPa 200 افزایش داده و با توجه به محدودیت دمای کاری لاستیک وایتن، فقط از ماندرل میله مسی استفاده شد. فرایند پرس‌کاری روی نمونه های لوله دوفلزی آلومینیوم- مس در دو دمای C°200 و C°250 با فشار پشتی 50 و MPa 100، هر کدام در 3 مرحله تحت مسیر BC که در آن نمونه ها پس از هر پاس، °90 در امتداد محور طولی در یک جهت چرخانده و دوباره ECAP می شوند، با موفقیت انجام شد. سپس تاثیر پارامترهای فرایند روی ریزساختار، سختی و ضخامت دیواره لوله ها، مورد بررسی قرار گرفت. بررسی نتایج سختی سنجی حاکی از بیشینه افزایش سختی برای لوله آلومینیوم در حالت خام از 13/40 ویکرز با افزایش %118 به 87.4 ویکرز و برای لوله مسی در حالت خام از63.7 ویکرز با افزایش %106 به 131 ویکرز در انتهای 3 مرحله ECAP می باشد. همچنین تحلیل المان محدود فرایند در نرم افزار آباکوس، با دو ماندرل لاستیک وایتن و میله مسی در دمای محیط انجام گرفت و انطباق خوبی بین نتایج آن و نتایج تجربی مشاهده شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پرس‌کاری در کانال های زاویه دار همسان #تغییر شکل شدید مومسان #فلزات فوق ریزدانه #لوله دو فلزی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)