پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
هادی طبسی [پدیدآور اصلی]، احمد احمدی[استاد راهنما]
چکیده: هر گاه جریان از یک حالت ماندگار به حالت ماندگار دیگر تغییر شرایط دهد، جریان غیرماندگاری ما بین دو جریان ماندگار بوجود می آید که جریان ما بین را جریان میرا یا گذرا می نامند، بر این اساس ضربه قوچ نوعی جریان گذراست که در خطوط لوله ایجاد می گردد که یکی از عوامل بوجود آورنده ضربه قوچ خاموشی ناگهانی پمپ می باشد که این پدیده باعث تغییرات شدید دبی جریان و فشار سیال در سیستم لوله می گردد این پدیده نخستین بار توسط استریتر مورد بررسی قرار گرفت. در این پایان نامه به بررسی این اثر در دو سیستم سری و موازی پرداخته شده است. برای بررسی ضربه قوچ در اثر خاموشی پمپ با دو دسته معادله ، معادلات هیدرولیکی جریان ( معادله پیوستگی، معادله اندازه حرکت ) و معادلات حاکم بر پمپ ها روبرو هستیم. نخست معادلات دیفرانسیل مشتقات جزئی حاکم بر ضربه قوچ در یک شبکه توزیع سیال با استفاده از روش حل عددی خطوط مشخصه (MOC) بر روی مسیرهایی که به خطوط مشخصه موسوم است به معادلات دیفرانسیل کامل تبدیل گشته و با استفاده از روش عددی تفاضل محدود حل می شوند. معادلات هیدرولیکی جریان را با استفاده از روابط تعادل هد برای کل سیستم با معادلات حاکم بر پمپ ها ترکیب می کنیم که دو دسته معادلات غیر خطی حاصل می شود که با استفاده از روش نیوتن رافسون حل می شود. در نهایت برای ارزیابی نتایج مدل، به بررسی هد قبل و بعد از هر پمپ و تحلیل آن ها می پردازیم که این اثر در سیستم سری نسبت به سیستم موازی از نوسانات بیشتری برخوردارست چون در سیستم سری تغییرات هد با هم جمع می شوند ولی در سیستم موازی تغییرات هد در کل سیستم ثابت می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ضربه قوچ #روش خطوط مشخصه (MOC) #روش نیوتن رافسون #خاموشی پمپ #منحنی مشخصه پمپ #پمپ سری #پمپ موازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)