پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
آرش غفاریان کلاهی [پدیدآور اصلی]، احمد احمدی[استاد راهنما]، علیرضا کرامت [استاد مشاور]
چکیده: مدل سازی ریاضی در سیستمهای لوله، که در آن، رفتار دینامیکی سیستم لوله به علت پدیده ضربه قوچ مورد بررسی قرار می‌گیرد، در سالهای اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین نظر به محاسن فراوان لوله‌های ویسکوالاستیک، استفاده از اینگونه لوله‌ها دربخش های متعدد صنعت و بخصوص در سیستم های لوله گذاری به سرعت رو به افزایش است. در مواد ویسکوالاستیک، در اثر بارگذاری وارد بر آنها، یک تغییر شکل اضافی (تاخیری)، علاوه بر تغییر شکل ایجاد شده، بلافاصله پس از بارگذاری ایجاد می شود. مدل های ریاضی ارائه شده پیشین در مطالعه ضربه قوچ در لوله های ویسکوالاستیک، نسبت پواسن را نیز ثابت فرض می کردند. در حالیکه در مدل ریاضی اصلاح شده حاضر، نسبت پواسن لوله نسبت به زمان متغیر در نظر گرفته می شود. در این پژوهش، نخست، معادلات دیفرانسیل جزئی حاکم بر ضربه قوچ در یک سیستم لوله ساخته شده از مواد ویسکوالاستیک معرفی می گردد. استخراج این معادلات با فرض متغیر بودن نسبت پواسن لوله نسبت به زمان، ثابت بودن مدول بالک لوله و نازک بودن جداره لوله صورت می گیرد. از دید فیزیکی، در یک مساله ضربه قوچ، رفتار ویسکوالاستیک منجر به ایجاد کرنشهای تاخیری در جهت شعاعی و محوری لوله می‌گردد.لازم به ذکر است که کرنش تاخیری محوری به علت مهار بودن لوله در جهت محوری صفر در نظر گرفته می شود. در معادلات دیفرانسیل استخراج شده، جهت محاسبه کرنشهای تاخیری، از عبارات انتگرال کانولوشن استفاده شده است که با استفاده از روابط مناسبی به صورت تقریبی محاسبه می‌شوند. پس از مشخص کردن معادلات دیفرانسیل و شرایط اولیه و مرزی، روش عددی خطوط مشخصه (MOC)به منظور حل معادلات در حوزه زمان به کار گرفته می شود. نتایج به صورت تاریخچه زمان- فشار در نقطه مشخصی از لوله رسم شده و با نتایج آزمایشگاهی ارایه شده در منابع معتبر قبلی مقایسه می شوند. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از این است که با در نظر گرفتن نسبت پواسن متغیر مواد ویسکوالاستیک در مدل ریاضی ارائه شده سبب یافتن پاسخ هایی با دقت بالا در پدیده ضربه قوچ در مواد ویسکوالاستیک برای دبی های مختلف با استفاده از یک منحنی خزش کالیبره شده، می گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ضربه قوچ #لوله ویسکوالاستیک #خطوط مشخصه #نسبت پواسن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)