پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
امیر پارساصدر [پدیدآور اصلی]، احمد احمدی[استاد راهنما]، علیرضا کرامت [استاد راهنما]
چکیده: از آنجاییکه در سیستم‌های بزرگ یک پمپ قادر به تأمین دبی و هد مورد نیاز نمی‌باشد لذا پمپ‌ها را به صورت سری و موازی به یکدیگر متصل می‌کنند تا هد و دبی مورد نیاز تأمین گردد. همانطور که می‌دانیم خاموشی یا توقف ناگهانی هر یک از پمپ‌ها سبب ایجاد جریان غیرماندگار دز سیستم لوله‌کشی می‌شود. بررسی حداکثر و حداقل فشار ناشی ضربه‌ی قوچ نقش مهمی در طراحی سیستم لوله‌کشی دارد. هدف از این تحقیق بررسی جریان غیرماندگار ناشی خاموشی پمپ‌ها در شرایط مختلف اعم از توقف ناگهانی کل سیستم و خاموشی گام به گام پمپ‌ها می‌باشد و همچنین ارائه‌ی بهترین الگوریتم برای خاموشی پمپ‌ها در سیستم‌های پمپاژ سری و موازی، برای کاهش فشار حداکثر می‌باشد. برای بررسی جریان غیرماندگار در این حالت سیستم‌های مختلف لوله‌کشی با گروه پمپ‌های سری و موازی مورد بررسی قرار گرفت و انواع ممکن خاموشی این پمپ‌ها برای کاهش فشار ماکزیمم و افزایش فشار مینیمم مورد بررسی قرار گرفته است. برای شبیه‌سازی جریان گذرا در این حالت از معادلات حاصل از هیدرولیک جریان و روابط حاکم بر پمپ‌ها استفاده شده است. معادلات حاصل از هیدرولیک جریان، پیوستگی و مومنتم می‌باشند که برای حل آنها از روش خطوط مشخصه‌ی صریح استفاده شده است. از طرفی روابط حاکم بر پمپ ها به ترتیب معادلات تعادل هد و تغییر گشتاور می‌باشند که در هر گام زمانی با استفاده از روش عددی نیوتون رافسون حل شده‌اند. همچنین برای مدلسازی سیستم پمپاژ از فرض پمپ‌های همگن استفاده شده است در این فرض پمپ‌ها را به صورت مشابه برای استفاده از منحنی های خطوط مشخصه پمپ در حالت غیرماندگار بر اساس سرعت ویژه تقسیم بندی می‌کنند. با توجه به نتایج حاصل شده خاموشی گام به گام پمپ‌ها در سیستم پمپاژ سری و موازی باعث کاهش قابل توجه فشار‌های ناشی از ضربه‌ی قوچ در سیستم می‌شود. همچنین در زمان استفاده از پمپ‌های متفاوت ترتیب خاموشی هر یک از پمپ‌ها در حداکثر فشار وارد بر سیستم اثر می‌گذارد و بهتر است که پمپ‌ها به ترتیب قدرتشان از کار بیفتند. از سوی دیگر فاصله زمانی خاموشی بین پمپ‌ها یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در فشارهای بحرانی می‌باشد. که این مسائل بر اساس نتایج حاصله بحث و بررسی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ضربه‌ی قوچ؛ توقف ناگهانی و گام به گام پمپ‌ها؛ سیستم پمپاژسری و موازی؛ جریان ماندگار و غیرماندگار؛ خطوط مشخصه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)