پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سارا امیرگیلکی [پدیدآور اصلی]، احمد احمدی[استاد راهنما]، علیرضا کرامت [استاد راهنما]
چکیده: هر نوع تغییر در سرعت سیال درون سیستم باعث ایجاد تغییرات فشار می شود. این پدیده یکی از مهم ترین موارد جریان گذرا با نام ضربه قوچ می باشد که از دیرباز تا کنون مورد توجه محققین بوده است. در حین ایجاد این پدیده نیرو های دینامیکی قابل ملاحظه ای به سازه لوله وارد می شود. چنانچه این نیروها باعث حرکت شبکه لوله ها شود، پدیده ای به نام تداخل سیال – سازه اتفاق خواهد افتاد. این پدیده عبارت از انتقال نیرو ها و اندازه حرکت ما بین سازه لوله و سیال درون آن است که توسط تغییرات شدید دبی جریان و فشار سیال و یا توسط عوامل مکانیکی در سیستم لوله، ایجاد می گردد. مدلسازی جریان گذرا برای تحلیل و طراحی و بهره برداری مطمئن در سیستم لوله مورد نیاز است. تا کنون روش های مدلسازی زیادی برای جریان های گذرا معرفی شده است، در میان این روش ها، روش خطوط مشخصه به دلیل سادگی و عملکرد بهتر نسبت به سایر روش ها کاربرد بیشتری دارد. استفاده از روش خطوط مشخصة صریح به منظور شبیه سازی خطوط انتقال آب محدودیت ها و مشکلاتی را ایجاد می کند، به عنوان مثال در این روش فقط باید یکی از اجزای خطوط انتقال آب بین هر دو لوله قرار گیرد، در غیر این صورت بایستی شرایط مرزی جدیدی برای هر نوع ترکیبی از اجزای موجود در خط انتقال آب به دست آورده شود. روش خطوط مشخصة ضمنی به عنوان روشی که مشکلات ذکر شده در روش خطوط مشخصة صریح را تعدیل می کند، بیان می شود. در این روش کلیة اجزای موجود در خط انتقال مانند لوله به صورت دو گره ای تعریف شده و معادلات مستقل از محل قرارگیری اجزا و جهت جریان به دست آورده میشوند. در این پایان نامه، شبیه سازی اندرکنش سیال– سازه در شبکه توزیع سیال با استفاده از روش خطوط مشخصه ضمنی مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت برای صحت سنجی از یکی از مسائل مرجع آزمایشگاهی موجود در این زمینه استفاده شده و نتایج حاصل از روش ضمنی با نتایج روش خطوط مشخصه صریح MOC)) مقایسه شده است. تطابق و دقت نتایج نشان می دهد که روش ضمنی می تواند روشی مناسب برای حل سیستم معادلات هذلولی باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ضربه قوچ #اندرکنش سیال – سازه #روش خطوط مشخصه #روش خطوط مشخصه ضمنی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)