پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
راحیل سادات حسینی [پدیدآور اصلی]، احمد احمدی[استاد راهنما]، روح اله زنگانه [استاد مشاور]
چکیده: مباحث تداخلی سیال-سازه و اثرات ضربه قوچ در سیستم های لوله همواره مورد توجه بوده است. چراکه این اثرات به صورت ایجاد ارتعاش و افزایش در هدهای فشار و جابه جایی های دیواره لوله مشاهده می شود. با توجه به خواص مواد ویسکوالاستیک در میرایی و اثرات اصطکاک در استهلاک انرژی، هدف از انجام این تحقیق، مدلسازی تکیه گاه های ویسکوالاستیک با مکانیزم تغییرشکل محوری و برشی ناشی از نیروهای (افقی) وارد بر تکیه گاه ها و همچنین تاثیر اصطکاک در تکیه گاه ها با رویکرد تکیه گاه های لغزشی ویسکوالاستیک، جهت بررسی اثرات آن ها بر FSI در هنگام وقوع پدیده ضربه قوچ در سیستم های مستقیم خط لوله (از جنس الاستیک و ویسکوالاستیک) می باشد. در این پایان نامه جهت مدلسازی اثرات اندرکنش سیال–سازه، دو مکانیزم کوپله پواسن و اتصال، در نظر گرفته می شود. رفتار ویسکوالاستیسیته دیواره لوله و تکیه گاه ها با مدل مکانیکی کلوین-ویت تعمیم یافته توصیف می شود. تکیه گاه های اصطکاکی، از طریق انتقال بین حالت چسبندگی و لغزش مدلسازی می شود. با ارائه شرایط مرزی جهت مدلسازی انواع مختلف تکیه گاه های ویسکوالاستیک در محل شیر و در طول لوله، معادلات حاکم با روش full MOC در حوزه زمان حل می گردند. بررسی ها نشان داد، بکارگیری تکیه گاه های ویسکوالاستیک ساده (مکانیزم تغییرشکل محوری و برشی) با مشخصات و تعداد مناسب در میرایی ارتعاشات هد فشار و جابجایی دیواره لوله ناشی از FSI موثر می باشد، و اثرات اصطکاک ناشی از لغزش تکیه گاه ها (در تکیه گاه های ویسکوالاستیک لغزشی)، وابسته به مقدار نیروی اصطکاک می باشد، بطوریکه در سیکل های ابتدایی با کاهش نیروی اصطکاک، نتایج (هد فشار و جابجایی) به حالت خط لوله آزاد و با افزایش آن به حالت خط لوله با تکیه گاه ویسکوالاستیک ساده (مکانیزم برشی) نزدیک می شود. با ایجاد مقدار نیروی اصطکاک مناسب در تکیه گاه ویسکوالاستیک، با گذشت زمان، کاهش و میرایی در ارتعاشات هد فشار و جابجایی دیواره لوله و میرایی در مقادیر هد فشار نسبت به حالت استفاده از تکیه گاه ویسکوالاستیک ساده بخصوص در لوله های الاستیک مشاهده گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اندرکنش سیال- سازه #تکیه گاه های ویسکوالاستیک #ضربه قوچ #تکیه گاه های اصطکاکی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)