پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
ملیحه حاجی آبادی [پدیدآور اصلی]، احمد احمدی[استاد راهنما]
چکیده: سیالات فوق همرفتی ماکسول مدل مهم و پرکاربردی از سیالات ویسکوالاستیک هستند که در گروه سیالات غیرنیوتنی طبقه بندی می شوند. در پژوهش حاضر، رفتار این سیالات، در شرایطی مورد تحلیل و مدل سازی قرارمی گیرد که در حین جریان داشتن در طول لوله، به دلایلی نظیر قطع جریان برق، بسته شدن شیر، خرابی پمپ و یا هر عامل پیش بینی نشده ای به طور ناگهانی متوقف شوند. جریان میرای غیردائمی ایجاد شده در اثر توقف ناگهانی جریان، اصطلاحا "ضربه قوچ سیال فوق همرفتی ماکسول" نامیده می شود. در واقع، هدف اصلی از تحقیق حاضر، ایجاد ارتباط بین دو حوزه جریان های انتقالی در لوله و مباحث سیالات ویسکوالاستیک می باشد. سیستم مورد بررسی در پژوهش حاضر، از نوع شیر، لوله و مخزن در نظر گرفته می شود و در بخش ویسکوالاستیک، از معادلات رئولوژی غیرخطی ماکسول به عنوان معادلات ساختاری تبیین کننده رابطه تنش ها استفاده می شود، همچنین، روش عددی تفاضل محدود جهت گسسته سازی معادلات به کار گرفته می شود. بررسی معادلات مدل سازی ضربه قوچ سیال ویسکوالاستیک، نشان داد که رفتار سیال تحت رخداد این پدیده متاثر از اعداد بی بعد دبورا، رینولدز و ماخ می باشد که تاثیر هر یک از این اعداد بر تاریخچه ارتفاع فشاری ناشی از پدیده ضربه قوچ در نقاط بحرانی لوله ارزیابی گردید. نتایج مدل-سازی ضربه قوچ سیال ویسکوالاستیک نشان داد که پیک نوسانات موج فشاری، در مقایسه با جریان سیالات نیوتنی کمی بیشتر و زمان میرایی جریان کندترمی شود که دلیل آن، به ویژگی ثابت زمان رهایی از تنش این سیالات ارتباط داده می شود. این ویژگی که به بخش جامد گونه سیالات ویسکوالاستیک مرتبط می شود، با تقویت خاصیت الاستیک سیال، تمایل به نگهداشت انرژی پتانسیل وارد شده را افزایش داده و باعث می شود، از میزان دمپینگ جریان انتقالی تا حدی کاسته شود. در مقایسه اثرات کوپله ها بر برهمکنش سیال ویسکوالاستیک-سازه در طی رخداد ضربه قوچ، کوپله اتصال بیشترین تاثیر و کوپله پواسون نیز کمترین تاثیر را بر ارتفاع موج فشاری نمایش دادند. شرایط مرزی تعریف شده برای کوپله اتصال، به گونه ای است که به شیر اجازه ارتعاش در سیستم داده می شود و همین مساله باعث تاثیر پذیری شدید سیستم ازاثرات این کوپله می شود اما در کوپله پواسون، شرایط مرزی تحمیل شده به سیستم از تقید بالایی برخوردار است و با تحمیل شرط گیردار نمودن سازه در محل های ذکر شده، میزان تاثیرپذیری سیستم از این کوپله به حداقل می رسد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیال ویسکوالاستیک #ضربه قوچ سیال فوق همرفتی ماکسول #روش دو گام زمانی لاکس-فردریشک #کوپلینگ پواسون.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)