پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
مونا اکبری [پدیدآور اصلی]، احمد احمدی[استاد راهنما]، راحیل سادات حسینی [استاد مشاور]
چکیده: تداخل سیال- سازه (FSI) و مباحث مرتبط با آن و همچنین اثرات ضربه قوچ در سیستم های لوله همواره مورد توجه بوده است. چرا که این اثرات به صورت ایجاد ارتعاش و افزایش در هدهای فشار و جابه جایی های دیواره لوله مشاهده می شود. با توجه به خاصیت مواد ویسکوالاستیک در میرایی و استهلاک انرژی، هدف از انجام این پژوهش، ارائه مدل ریاضی و حل عددی مساله تداخل سیال- سازه ناشی از ضربه قوچ در یک سیستم لوله ساخته شده از مواد ویسکوالاستیک با در نظر گرفتن نسبت پواسن متغیر و با بکارگیری تکیه‎گاه‎های ویسکوالاستیک با مکانیزم تغییر شکل محوری ناشی از نیروهای (افقی) وارد بر تکیه گاه می‎باشد. در این پایان نامه جهت مدلسازی اثرات اندرکنش سیال- سازه، دو مکانیزم کوپله پواسن و اتصال، در نظر گرفته می شود. رفتار ویسکوالاستیسیته دیواره لوله و تکیه گاه ها با مدل مکانیکی کلوین- ویت تعمیم یافته توصیف می شود. با ارائه شرایط مرزی جهت مدلسازی تکیه گاه های ویسکوالاستیک در محل شیر و در طول لوله، معادلات حاکم با روش full MOC در حوزه زمان حل می گردند. نتایج به صورت تاریخچه زمان- فشار در نقطه مشخصی از لوله رسم شده و با نتایج ارائه شده در منابع معتبر قبلی مقایسه می‎شوند. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از این است به دلیل خاصیت میراکنندگی مصالح ویسکوالاستیک، در نظر گرفتن نسبت پواسن متغیر نسبت به زمان برای لوله های ویسکوالاستیک، تغییرات قابل توجهی در هد فشار ناشی از ضربه قوچ، نسبت به درنظرگرفتن آن بصورت ثابت ایجاد نکرده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: سیال- سازه #تکیه گاه های ویسکوالاستیک #ضربه قوچ #نسبت پواسن متغیر
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)