پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
محبوبه معصومی نیا [پدیدآور اصلی]، احمد احمدی[استاد راهنما]
چکیده: هرگاه جریان از یک حالت ماندگار به حالت ماندگار دیگری تغییر شرایط دهد، جریان غیرماندگاری مابین دو جریان ماندگار بوجود می‌آید که جریان ما بین را جریان میرا یا گذرا مینامند، بر این اساس ضربه قوچ نوعی جریان گذراست که در خطوط لوله ایجاد میگردد. در حین ایجاد این پدیده نیروهای دینامیکی قابل توجهی به سازه لوله وارد میشود، چنانچه این نیروها باعث حرکت شبکه لولهها شوند پدیدهای به نام تداخل سیال ـ سازه اتفاق خواهد افتاد. این پدیده عبارت از انتقال نیروها و اندازه حرکت ما بین سازه لوله و سیال درون آن است که توسط تغییرات شدید دبی جریان و فشار سیال و یا توسط عوامل مکانیکی در سیستم لوله ایجاد میگردد. این پدیده نخستین بار توسط اسکالاک، مورد بررسی قرار گرفت، وی برای این منظور از معادلات تداخلی حاکم بر ضربه قوچ استفاده نمود. معادلات حاکم بر این پدیده از نوع هذلولوی می‌باشند، در گذشته، جهت تحلیل این پدیده و حل معادلات آن از روش خطوط مشخصه استفاده می‌نمودند، اما در مواردی همچون روبرویی با سیستم معادلات غیرخطی و یا وجود ترم‌های پیچیده در مدل، استفاده از این روش با محدودیت‌هایی همراه است. لذا در این پایان‌نامه برای مدلسازی، روش عددی گودونو مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. این مدل بر مبنای تئوری مسائل ریمان و مقدار شار محاسبه شده در وجه مشترک سلول‌ها بنا شده‌است. در این روش، نحوه اعمال شرایط مرزی مانند وجود مخزن، شیر و ... همانند روش خطوط مشخصه می‌باشد. در این مدلسازی اثر اصطکاک نیز با در نظر گرفتن مدل‌های اصطکاکی ناماندگار، منظور شده‌است. در نهایت برای ارزیابی نتایج مدل، مدل توسعه یافته با آزمونهای آزمایشگاهی موجود و نتایج تحلیلی ارائه شده توسط محققین قبلی مقایسه شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که روش عددی حجم محدود گودونو، در زمینه تحلیل سیستم معادلات هذلولوی برای اعداد کورانت کمتر از یک پایدار بوده و کارا میباشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جریان ناماندگار #ضربه قوچ #روش عددی گودونو #اندرکنش سیال ـ سازه #اصطکاک ناماندگار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)