پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
آرزو نیک نژاد [پدیدآور اصلی]، احمد احمدی[استاد راهنما]، امیر پارساصدر [استاد مشاور]
چکیده: در سیستم‌های لوله کشی بزرگ یک پمپ قادر به تامین دبی و هد موردنیاز مجموعه نمی‌باشد لذا پمپ‌ها را به‌صورت سری و موازی به یکدیگر متصل می‌کنند تا هد و دبی موردنیاز تامین گردد. همان طور که می‌دانیم خاموشی یا توقف ناگهانی پمپ‌ها سبب ایجاد جریان غیرماندگار و تغییراتی در فشار سیال درون لوله می شود و در نتیجه نیرویی دینامیکی به سازه لوله وارد می کند. بررسی حداکثر و حداقل فشار ناشی ضربه‌ قوچ نقش مهمی در طراحی سیستم لوله‌کشی دارد. لذا بررسی تداخل سیال - سازه (FSI) در سیستم‌های مذکور از اهمیت بالایی برخوردار است. پدیده کاویتاسیون نیز به دلیل اثرات مخربی که می‌تواند در یک سیستم لوله به دنبال داشته باشد موضوعی بسیار مهم و در خور توجه است. هدف این پایان نامه ارائه مدل ریاضی و حل عددی مسئله تداخل سیال- سازه ناشی از ضربه قوچ بعلت خاموشی گروه پمپ موازی در یک شبکه توزیع با در نظر گرفتن پدیده کاویتاسیون می‌باشد. معادلات هیدرولیکی با استفاده از روش خطوط مشخصه (MOC) و معادلات سازه ای با استفاده از روش اجزا محدود (FEM) در حوزه زمان حل می شوند. از طرفی روابط حاکم بر پمپ‌ها به ترتیب معادلات تعادل هد و تغییر گشتاور می‌باشند که در هر گام زمانی با استفاده از روش عددی نیوتون - رافسون حل شده‌اند. هم چنین برای مدل سازی سیستم پمپاژ از فرض پمپ‌های همگن استفاده شده است. در این فرض پمپ‌ها را به صورت مشابه برای استفاده از منحنی های خطوط مشخصه پمپ در حالت غیرماندگار بر اساس سرعت ویژه تقسیم بندی می‌کنند. در بررسی پدیده کاویتاسیون، ساده ترین روش به نام مدل حباب‌های متمرکز (DVCM) مورد استفاده قرار گرفت تا به‌راحتی بتوان آن را در سیستم‌های دارای پمپاژ و آنالیزهای با اثرات تداخلی وارد کرده و درستی آن را تحقیق نمود. با توجه به نتایج حاصل‌شده با افزایش تعداد پمپ‌ها، قدرت سیستم پمپاژ هم بیشتر می شود و درنتیجه ضربه قوچ با شدت بیشتری رخ می دهد در گروه پمپ قوی تر کاویتاسیون از شدت بیشتری برخوردار است. هم چنین زمان بستن شیر کنترل بر فشار وارد بر سیستم در آنالیز تداخلی و کاویتاسیون اثر می گذارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ضربه‌ قوچ #تداخل سیال- سازه #توقف ناگهانی پمپ‌ها #گروه پمپ موازی #کاویتاسیون #خطوط مشخصه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)