پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
علیرضا نجاران طوسی [پدیدآور اصلی]، احمد احمدی[استاد راهنما]
چکیده: از مهمترین مباحث مطرح در تحلیل شبکه های توزیع سیال شبیه سازی اثر تداخلی سیال سازه، میباشد که در شرایط بروز جریان غیر ماندگار در سیال ایجاد میگردد. این پدیده عبارت از انتقال نیروها و اندازه حرکت ما بین سازه لوله و سیال درون آن است که توسط تغییرات شدید دبی جریان و فشار سیال و یا توسط عوامل مکانیکی در سیستم لوله، ایجاد میگردد. با توجه به هذلولوی بودن معادلات حاکم بر این پدیده، در گذشته جهت تحلیل و شبیه سازی این اثر تداخلی، از روش خطوط مشخصه استفاده می نمودند. لکن به دلیل برخی موارد همچون روبرویی با سیستم معادلات غیر خطی و یا ترم های پیچیده در معادلات و غیره، استفاده از روش مشخصه علیرغم دقت و کارآیی بالا، همراه با محدودیت و در پاره ای موارد مستلزم مدلسازی های عددی بیشتری است که این امر را پیچیده میسازد. این مطلب بعلاوه لزوم مقایسه و بررسی دقیقتر میزان توانمندی این روش با سایر روشهای عددی، باعث توجه و رویکرد محققین و پژوهشگران به سمت استفاده از روشهای عددی دیگر جهت حل سیستم معادلات هذلولوی و من جمله پدیده اندرکنش سیال سازه شده است. در این پایان نامه روش عددی گودونو مورد توجه قرار گرفته است که یک روش مطرح جهت بررسی سیستم معادلات هذلولوی میباشد و فلسفه و جزئیات این روش عددی، تشریح شده است. همچنین هدف اصلی این رسااله، شبیه سازی پدیده تداخل سیال _سازه در شبکه های توزیع سیال با روش عددی احجام محدود گودونو میباشد. بدین منظور از یکی از مسائل مرجع آزمایشگاهی موجود در این زمینه بهره گرفته شده و نتایج حاصل از حل این مساله با روش عددی گودونو با نتایج قبلی به دست آمده از روش خطوط مشخصه مقایسه شده اند. با توجه به تطابق نتایج، توانمندی روش عددی گودونو در زمینه تحلیل سیستم معادلات هذلولوی نشان داده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش گودونو #اندرکنش سیال سازه #ضربه قوچ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)