پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
محمّد بستانی [پدیدآور اصلی]، اردشیر کرمی محمدی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه میرایی ترموالاستیک در میکروتیر رزوناتور ساخته شده از موادّ متغیّر تابعی محوری با استفاده از تئوری گرادیان کرنش اصلاح شده بررسی شده است. نخست معادلات حاکم بر رفتار ارتعاشات آزاد نامیرای میکروتیر باریک شونده ی ساخته شده از موادّ متغیّر تابعی بر اساس تئوری گرادیان کرنش اصلاح شده و با استفاده از اصل هامیلتون استخراج شده است. فرکانس بی بعد طبیعی میکروتیرهای یک سرگیردار و دو سرگیردار به ترتیب به روش های نیمه تحلیلی ریلی-ریتز و گالرکین به دست آمده اند. از آنجایی که تابع آزمون ریلی-ریتز همه ی شرایط مرزی را ارضاء نمی کند، معادله دیفرانسیلی حاکم بر رفتار ارتعاشی به معادله انتگرالی تبدیل شده و با استفاده از سری توانی و بسط چندجمله ای لژاندر انتقال یافته برای میکروتیر یک سرگیردار و سری توابع متعامد برای میکروتیر دو سرگیردار، فرکانس طبیعی بی بعد استخراج و با نتایج به دست آمده از روش های نیمه تحلیلی فوق الذکر و نتایج مقالات موجود مقایسه شده اند که در بسیاری از موارد هم پوشانی بسیار خوبی میان آنها مشاهده شده است. از این رو می توان نتیجه گرفت که انتخاب روش های نیمه تحلیلی که تابع آزمون آنها برخی شرایط مرزی را ارضاء می کنند، می تواند پاسخ قابل قبولی را ارائه دهند. سپس میرایی ترموالاستیک در میکروتیر همگن بر اساس تئوری های گرادیان کرنش اصلاح شده و انتقال حرارت تعمیم یافته بررسی شده است. از آنجایی که میرایی ترموالاستیک سبب مختلط شدن فرکانس ارتعاش و تولید آنتروپی می-شود، روش فرکانس مختلط و روش تولید آنتروپی به کار بسته شده تا نتایج ضریب کیفیت میرایی ترموالاستیک میکروتیر رزوناتور استخراج شود و همچنین ضخامت بحرانی میکروتیر رزوناتور که در آن میرایی حدّاکثر است برای حالت های مختلف به دست آمده است. برخی نتایج ضریب کیفیت با نتایج هر دو دیدگاه مقایسه شده است که سازگاری خوبی میان آنها برقرار است. همچنین میرایی ترموالاستیک در میکروتیر رزوناتور ساخته شده از موادّ متغیّر تابعی محوری مورد ارزیابی قرار گرفته است تا تأثیر استفاده از این مواد در رزوناتورهای میکرو در کنار درنظر گرفتن پارامتر مقیاس طولی و زمان استراحت حرارتی مرتبط با تئوری انتقال حرارت غیرفوریه بر میرایی ترموالاستیک بررسی شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#میرایی ترموالاستیک #تئوری گرادیان کرنش اصلاح شده #انتقال حرارت غیرفوریه #موادّ متغیّر تابعی محوری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)