پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
مهدي داوري [پدیدآور اصلی]، اردشیر کرمی محمدی[استاد راهنما]
چکیده: میرایی ترموالاستیک مهمترین عامل اتلاف انر‍‍‍ژی سازه های مرتعش از جمله تشدید کننده ها در مقیاس میکرو و نانو در دمای اتاق می باشد. بررسی جنبه های مختلف این پدیده مبنای بسیاری از پ‍ژوهش های اخیر محققین و دانشمندان قرار گرفته است. در این پایان نامه معادلات حاکم کوپل شده ترموالاستیک برای ارتعاشات متقارن محوری جانبی ورق میکرو دایروی با سرعت زاویه ای ثابت حول محور مرکزی آن بدست آمده و سپس به بررسی این پدیده در ورق میکرو دایروی دوّار با روش المان محدود به کمک نرم افزار ANSYS پرداخته شده است. دقت نتایج بدست آمده در حالت بدون دوران با نتایج بدست آمده توسط دیگر محققان مقایسه خواهد شد. سپس اثر چرخش، دما و ابعاد ورق بر روی میرایی ترموالاستیک برای ورق میکرو دایروی دوّار بررسی خواهد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#میرایی ترموالاستیک #ضریب کیفیت #سیستم های میکرومکانیک #ورق میکرو دایروی دوّار #ارتعاشات جانبی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)