پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
احسان صانعی [پدیدآور اصلی]، اردشیر کرمی محمدی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه میرایی ترموالاستیک ارتعاش کننده های نانو الکترومکانیکی ساخته شده از گرافن چند لایه بررسی شده است. همچنین ولتاژ پولین و میرایی ترموالاستیک با حضور تحریک الکترواستاتیک نیز مورد بررسی قرارگرفته است. در این تحقیق نانو تسمه ارتعاش کننده به عنوان ارتعاش کننده نانو الکترومکانیکی مورد بررسی قرار گرفته است که با تیر اولر-برنولی عریض مدل شده است. در ابتدا معادلات حاکم بر ارتعاشات نانو تسمه با در نظرگرفتن نیروی برشی بین لایه ای با استفاده از تئوری الاستیسیته غیرموضعی استخراج شده است. سپس معادله ترموالاستیک با استفاده از قانون فوریه و شرایط مرزی و پیوستگی بین لایه ها حل و به معادله حرکت اضافه شد. حل معادله حرکت برای نانوتسمه گرافنی تک لایه به روش گلرکین و با در نظرگرفتن یک مد، هم-پوشانی خوبی با نتایج تحلیلی به دست آمده در مقالات پیشین داشت. ازین رو با حل معادله حرکت به دست آمده برای نانوتسمه چندلایه، به روش گلرکین با درنظرگرفتن یک مد برای شرایط مرزی متداول دوسرگیردار و دوسرمفصل فرکانس مختلط ارتعاشات محاسبه شد و با استفاده از آن میرایی ترموالاستیک به دست آمد. همچنین تاثیر پارامتر غیرموضعی و پارامتر های مختلف محیطی و فیزیکی موجود نیز بر روی میرایی ترموالاستیک مورد بررسی قرارگرفت. در ادامه با اضافه کردن تحریک الکترواستاتیک به معادلات سیستم، ولتاژ پولین که از اعمال ولتاژ تحریک مستقیم حاصل می شود برای شرایط مرزی دوسرگیردار و دوسرمفصل محاسبه شد. سپس فرکانس مختلط ارتعاشات سیستم با اعمال ولتاژ تحریک متناوب به روش گلرکین محاسبه شد و بدین ترتیب میرایی ترموالاستیک با حضور تحریک الکترواستاتیک نیز محاسبه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#میرایی ترموالاستیک #الاستیسیته غیرموضعی #نانو تسمه گرافنی چندلایه #الکترواستاتیک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)